Na czasie

Nieodpłatna pomoc prawna – Zobacz gdzie mogą pomóc!

W Szczekocinach, przy ulicy Senatorskiej 2 działa już nowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Celem jego działań jest zwiększenie świadomości i wiedzy prawnej społeczeństwa. Z działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy, którzy są zainteresowani tematyką bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz nieodpłatnej mediacji. W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej uzyskamy porady z zakresu poradnictwa prawnego, mediacji oraz edukacji prawnej. Świadczona pomoc jest udzielana przez prawników, adwokatówradców prawnych

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie prowadzony w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021. Znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczekocinach, przy ulicy Senatorskiej 2. Otwarty będzie w poniedziałek, środę i czwartek – od 14 do 18, wtorek – od 13 do 17 i piątek od 9 do 13. Aktualnie dyżury odbywają się w formie zdalnej.

Oferowane porady dostępne są dla każdego. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, iż nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo muszą poświadczyć na piśmie, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób, oraz w związku z tym, iż jest to pomoc de minimis udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013,str. 1) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

1.kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2.informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708).

Natomiast działania z zakresu edukacji prawnej są – w pierwszej kolejności – skierowane do młodzieży, osób starszych, bezrobotnych oraz po urlopach macierzyńskich i/lub rodzicielskich, które powracają na rynek pracy.

Dlaczego nieodpłatna pomoc prawna jest tak ważna? Z przeprowadzonych badań, wspartych o informacje pozyskane od instytucji wymiaru sprawiedliwości wynika, że pomoc prawna udzielana wcześniej notowanym nieletnim przyczynia się do zmniejszenia prawdopodobieństwa kolejnych aresztowań aż o kilkadziesiąt procent. Nieodpłatna pomoc prawna udzielona kobietom – ofiarom przemocy domowej – zmniejszyła potrzebę stosowania sądowych środków zapobiegawczych o około 30%, natomiast dostępność pomocy prawnej dla osób zagrożonych eksmisją zmniejszyła potrzebę stosowania egzekucji z nieruchomości w około 50%. Pozytywne efekty odnotowano także w sprawach rodzinnych. Dostępność pomocy prawnej zwiększa szanse rekonstrukcji rodziny po okresie separacji, zmniejsza częstotliwość sytuacji, w których opieka nad dziećmi jest przejmowana przez osoby niespokrewnione oraz sprawia, że postępowania w tej sprawie toczą się szybciej. 

W celu ustalenia terminu porady zadzwoń pod numer: 32 45 07 122.

Rejestracja odbywa się w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu:

poniedziałek: 7.00 – 16.00,

wtorek – czwartek: 7.00 – 15.00,

piątek: 7.00 – 14.00.

Zadanie publiczne realizowane jest w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2232 ze zm.) przy udziale Powiatu Zawierciańskiego.

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa otrzymanych Powiatu Zawierciańskiego.

Sara Roj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button