Sprawdź, czy przysługuje Ci dopłata do czynszu!

Sytuacja na rynku, wywołana pandemią koronawirusa, jest ciężka dla każdego. Rząd, chcąc sprostać oczekiwaniom społeczeństwa, wprowadził nowy instrument wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jest nim dopłata do czynszu. Na czym dokładnie polega to wsparcie?

10 grudnia ubiegłego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw, wspierających rozwój mieszkalnictwa. Wprowadził tym samym nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych, dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania wynajmującym dodatków mieszkaniowych, powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Czym zatem jest “dopłata do czynszu”? To składnik dodatku mieszkaniowego. Jest ona finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu, stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę, a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Należy pamiętać, iż dodatek ten przysługuje tylko i wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego. Nie jest przyznawany osobom, zamieszkującym własne mieszkanie. Zatem z “dopłaty do czynszu” mogą skorzystać tylko wynajmujący.

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku, był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego, osiągnięty w 2019 r. Ponadto, wnioskodawca musiał wynajmować lub podnajmować lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 roku. Kolejnym warunkiem jest nie korzystanie wcześniej z takiego typu dofinansowania, jakim jest powiększony dodatek mieszkaniowy. Wnioskodawca musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego należy złożyć najpóźniej do dnia 31 marca 2021 roku. Dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu, przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Jakie wymagane dokumenty należy dołączyć do wniosku o dopłatę do czynszu? Przede wszystkim jest to oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie, przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego, ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu. Kolejnym wymaganym dokumentem jest oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Punkt ten oznacza, iż ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz nie przysługiwał mu wcześniej dodatek mieszkaniowy, powiększony o dopłatę do czynszu.  Należy również przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu, opłacanego przez ubiegającego się o ten dodatek, np. umowa najmu lokalu mieszkalnego.

Alicja Janus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button