Jak spopularyzować piłkę siatkową seniorów na terenie Gminy Włodowice?

Popularyzacja kultury fizycznej jest ważna w każdym wieku. Jak zadbano o nią w gminie Włodowice? Jakie fundusze uruchomiono na realizację działań?

Zadbano o to przez wykonanie zadania: “Rozwój i popularyzacja piłki siatkowej seniorów na terenie Gminy Włodowice”. Jeśli zdecydujemy się wdrażać działania wspierające i upowszechniające kulturę fizyczną, możemy otrzymać dotację w kwocie 19 500 zł. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyznaniem funduszy. Jest oczywiście szereg dokumentów, określających warunki otrzymania wsparcia pieniężnego. Zasadniczymi aktami prawnymi są ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Roczny Program Współpracy Gminy Włodowice w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami (…). 

O wszystkich wymaganiach przeczytamy w ogłoszeniu Wójta Gminy Włodowice z dnia 21 stycznia, dostępnego tutaj. Najważniejszym warunkiem formalnym jest terminowe złożenie oferty. Do 12 lutego, do godziny 15:00, trwa przyjmowanie ofert zmierzających do realizacji zadania “Rozwój i popularyzacja piłki siatkowej seniorów na terenie Gminy Włodowice”. Oferta musi dotyczyć zadania mającego miejsce na terenie gminy Włodowice. 

Zadanie musi odbywać się z zachowaniem bieżących obostrzeń sanitarnych, związanych ze stanem pandemii – czytamy w obwieszczeniu Wójta Gminy Włodowice.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej oraz zaaprobowane wnioski poznamy po 12 marca. Terminem obowiązującym na wykonanie umowy, jest czas od podpisania umowy do 17 grudnia.

Składane oferty są przejmowane w postaci zapieczętowanych kopert, które zawierają wymagane dokumenty. Miejscem dostarczania dokumentów jest Urząd Gminy we Włodowicach, mieszczący się przy ul. Krakowskiej 26. Istnieje możliwość osobistego złożenia dokumentów lub wysłania ich pocztą. Kopertę zawierającą akta musimy oznaczyć dopiskiem: “Rozwój i popularyzacja piłki siatkowej seniorów na terenie Gminy Włodowice”.

Wójt gminy Włodowice powołuje komisję, która dokona oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Szczegółowe warunki znajdują się w ogłoszeniu, cytowanym powyżej. Komisja oceni m.in. kompletność złożonych dokumentów, terminowość, uprawnienia podmiotu do ich złożenia kwestie merytoryczne, np. czy pozytywnie ocenia możliwość podmiotu do wykonania zadania, czy zostanie oceniona proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób je wykonujących.

Komisja dokonuje oceny trzech warunków formalnych i sześciu merytorycznych. Wiele z nich jest rozbitych na podpunkty. Następnie przyznaje punkty na podstawie oceny każdego z nich. Maksymalnie możliwe jest uzyskanie 50 pkt, aczkolwiek 35 pkt będzie uprawniało do wybrania oferty.

fot. UG Włodowice

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button