Akcja Zima w Gminie Kroczyce!

Przez najbliższy miesiąc będziemy zmagać się ze śniegiem i śliską nawierzchnią. Aby zminimalizować negatywne skutki zimy Gmina Kroczyce przypomina o Akcji Zima.

Do kogo dzwonić w sprawie odśnieżania dróg?

Drogi – na terenie Gminy Kroczyce, możemy podzielić na cztery kategorie: 

1. Drogi krajowe:

Droga DK-78 Za odśnieżanie tej drogi odpowiada Obwód Drogowy Nr 3 w Szczekocinach. Numery telefonów: 34 355 70 05, 32 258 62 81, 32 672 34 27, 67 093 07 i 32 259 67 06.

2. Drogi wojewódzkie:

Droga DW 792 Za odśnieżanie tej drogi odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. Numery telefonów: 34 314 83 04 i 314 89 96

Droga DW 794 Odpowiada za nią Centrum Usług Wspólnych Zawiercie – Zespół ds. Remontów i Napraw w Szczekocinach. Numer telefonu: 34 355 70 05

3. Drogi powiatowe:

Biegnące przez Gminę Kroczyce drogi powiatowe przebiegające przez sołectwa: obsługiwana jest przez Centrum Usług Wspólnych Zawiercie – Kądzielów. Numer telefonu: 32 67 219 09 i 570 744 62.

4. Drogi gminne :

Za drogi gminne odpowiada Gmina Kroczyce. Numery telefonów: 797 673 477, 34 315 21 50 do 5, wewn. 30.

Wszystkie uwagi o występujących zagrożeniach można również kierować do sołtysów poszczególnych sołectw.

Kto jest odpowiedzialny za czystość chodnika – gmina czy właściciel posesji?

Urząd Gminy w Kroczycach przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów, jak również do usuwania sopli i nawisów ze śniegu z dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

Powyższy obowiązek wynika z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1439). Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gminy w tym dzieci chodzących do szkoły, Gmina Kroczyce bardzo prosi o bieżące utrzymanie chodników i ich odśnieżanie.

Monika Ociepka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button