Społeczna działalność KGW Ciągowice

Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Ciągowicach liczy obecnie 74 lata. Poznanie jego historii nie jest jednak łatwe. Do 1997 r. nie były prowadzone kroniki. Wiedzę na temat przeszłości została zebrana przez Reginę Pałkę, która przygotowała sprawozdanie na 50-lecie działalności. Tekst skupia się na wybranych fragmentach działalności.

Przez cały czas swojego istnienia prowadziło działalność społeczną i rozgrywkową. Krzywdzącym jest deprecjonować ich działania do czystej zabawy, czy form spędzania wolnego czasu. KGW Ciągowice robiło zdecydowanie więcej. Współpracowało z władzami lokalnymi, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Łazach oraz lokalnym Kółkiem Rolniczym. Warto przypomnieć sobie minione działania sprzed powstania kroniki. Należy jednak zwrócić uwagę, że okres czasu 1947-1997 opiera się na nielicznych dokumentach i fotografiach. Duże znaczenie odgrywa tutaj historia mówiona i reguły teorii utrwalonej. Jednak, zarówno kiedyś jak i dzisiaj, pewne rzeczy są niezmienne.

Spotykamy się i działamy, bo mamy potrzebę i chcemy – czytamy w „Historii i działalności” wydanej z okazji 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Ciągowicach.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ciągowicach powstało dzięki inicjatywie i działaniu Marii Gałki w 1947 r. Kobieta była nauczycielką, polonistką, która przez lata była związana ze szkołą w miejscowości. Przez wiele lat w różnych rolach uczestniczyła w życiu Koła. Poświęcała swój czas i energię, służyła radą i pomocą. Występowała jako mentorka.

W pierwszych latach istnienia KGW Ciągowice liczyło 16 członkiń, których przewodniczącą w latach 1947-1950 była Benedykta Janus. Mimo niedużej liczby członków zebrana grupa była aktywna. Organizowano wieczorne rozrywki oraz występy artystyczne z okazji rocznic państwowych narodowych. Istotne były też święta obchodzone regionalnie.

W kolejnych latach KGW przechodziło dalszy rozwój. Doprowadziło to do powiększenia liczby członków. W 1950 do KGW Ciągowice należało 38 członków. W tym czasie jego prezesem została Aleksandra Bednarz. Za czasów jej kadencji – 1950-1965 – zorganizowano wiele zajęć, które miały charakter praktyczny oraz społeczny. Przeprowadzono wtedy kursy: kroju i szycia, pieczenia i gotowania, a także robótek ręcznych.

Równolegle w omawianym okresie odbywały się występy artystyczne. Szczególnie popularna była sztuka: „Dom z ogródkiem”, którą odgrywano również w Niegowonicach, Chruszczobrodzie, Rokitnie oraz w Toporowicach. Występ w ostatniej wymienionej miejscowości zakończył się gorącymi oklaskami. Dodajmy, że program występów obejmował dialogi, tańce i śpiew.

Po okresie zarządzania KGW Ciągowice przez Aleksandrę Bednarz, nową przewodniczącą została Janina Sadowska. Sprawowała tę funkcję w latach 1956-1969. 4-letnia kadencja to nie długi okres, jednak KGW Ciągowice w tym czasie KGW brało udział w konkursach kwiatowych i warzywnych. Poza tym była też hodowla drobiu oraz kontraktacja warzyw. Janina Sadowska parokrotnie uczestniczyła w dostarczaniu garnków z Myszkowa i Olkusza. Naczynia zostały wykorzystane następnie dla mieszkańców. Jednak nie obyło się to w sposób zwyczajnego przekazania. Przeprowadzono loterię fantową, do której przeznaczono część naczyń, a z kolej inną przeznaczono do sprzedaży detalicznej dla potrzebujących mieszkańców.

W latach przewodnictwa Janiny Sadowskiej KGW Ciągowice otwierało swoją działalność na zewnątrz. Występowało dla radia i telewizji! Stąd znane były pokazy: „Śmigus w Ciągowicach”, czy „Wyskubek”. Nie można też zapomnieć o prowadzonej w tym czasie wypożyczalni naczyń oraz o innym działaniu mające duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Sprowadzono dla KGW Ciągowice magiel, z którego odpłatnie korzystała jednak lokalna społeczność. Dzięki niemu maglowano bieliznę. Z tym że prowadzona wypożyczalnia sprzętów oraz użyczanie magla było usługą odpłatną. Pieniądze zarobione w ten sposób zostały wykorzystane do zakupu strojów i innego potrzebnego wyposażenia.

Podczas krótkiego przewodnictwa KGW Ciągowice przez Czesławę Maciążek, 1969-1971, kontynuowana była współpraca z Kółkiem Rolniczym. Rozwinęła się nawet do tego stopnia, że wiele członkiń KGW zdało egzamin państwowy z przysposobienia rolniczego w Mierzęcicach.

Dużą aktywność i działalność KGW Ciągowice nastąpiła podczas następnej, aż 17-letniego przewodnictwa przez Antoninę Sadowską. Przewodniczyła ona KGW w latach 1975-1992. W tym okresie sprowadzano drób, paszę dla drobiu, zorganizowano kurs gotowania i żywienia. Warto nadmienić, że Antonina Sadowska brała udział w kursie przewodniczących Kół w Pszczynie. Położono także nacisk na edukację kulturową. Organizowano wyjazdy do teatru i operetki. W dalszym ciągu kontynuowano działalność polegającą na wypożyczaniu sprzętu. Prowadzone były doświadczalne ogródki kwiatowe i warzywne.

Kulturowa, rozrywkowa oraz użyteczna działalność KGW nie ograniczała się w wymienionym czasie wyłącznie do opisanych wyżej działań. Członkinie KGW brały czynny udział w budowie szkoły, wodociągu, Domu Strażaka czy sklepu. Za ich pomocą odbyła się gazyfikacja Ciągowic.

Obecnie KGW skupia w sobie trzy pokolenia członków płci męskiej i damskiej. Na dzień 21 listopada 2019 r. zarejestrowanych w KGW Ciągowice było 33 członków (w tym 3 mężczyzn) – liczba ta względem obecnego stanu uległa zmianie. Nowe przepisy nakładają obowiązek rejestracji KGW w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button