POMOC dla mieszkańców Irządz!

12 marca 2021 roku rozpoczęto wspieranie mieszkańców gminy Irządze w dostępie do artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie  do 29.03.2021, to ważne, ponieważ zgłoszenia nie spełniające tego wymogu nie będą rozpatrzone, a pomoc może przepaść.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach

Wśród osób objętych pomocą znajdują się m.in. osoby niepełnosprawne, sieroty,  bezdomni,  cudzoziemcy, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i mają problem z integracją ze społeczeństwem, osoby dotknięte przemocą w rodzinie oraz osoby ubogie.

Ważnym kryterium, które upoważnia do otrzymania świadczenia jest dochód. Nie może on przekroczyć 220 % kryterium dochodowego (701,00 zł i 528,00 zł), które bezpośrednio uprawnia do uzyskania pomocy tj. 1 542,00zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60zł netto – dla osoby w rodzinie.

Osoby, które złożyły wnioski i pozytywnie przejdą weryfikację zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się do odbioru świadczenia za pomocą ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zostaną uruchomione warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych prowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów, dietetyków. W ramach szkoleń uczestnicy dowiedzą się o wielu możliwościach wykorzystania artykułów spożywczych.

 Nr tel. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Irządze (34) 3543192

Adrian Misiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button