POMOC dla mieszkańców Irządz!

12 marca 2021 roku rozpoczęto wspieranie mieszkańców gminy Irządze w dostępie do artykułów żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie  do 29.03.2021, to ważne, ponieważ zgłoszenia nie spełniające tego wymogu nie będą rozpatrzone, a pomoc może przepaść.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach

Wśród osób objętych pomocą znajdują się m.in. osoby niepełnosprawne, sieroty,  bezdomni,  cudzoziemcy, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i mają problem z integracją ze społeczeństwem, osoby dotknięte przemocą w rodzinie oraz osoby ubogie.

Ważnym kryterium, które upoważnia do otrzymania świadczenia jest dochód. Nie może on przekroczyć 220 % kryterium dochodowego (701,00 zł i 528,00 zł), które bezpośrednio uprawnia do uzyskania pomocy tj. 1 542,00zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60zł netto – dla osoby w rodzinie.

Osoby, które złożyły wnioski i pozytywnie przejdą weryfikację zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się do odbioru świadczenia za pomocą ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zostaną uruchomione warsztaty kulinarne dla różnych grup wiekowych prowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów, dietetyków. W ramach szkoleń uczestnicy dowiedzą się o wielu możliwościach wykorzystania artykułów spożywczych.

 Nr tel. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Irządze (34) 3543192

Adrian Misiak

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back to top button