PRAWNICY APELUJĄ: uważajcie na podrobione podpisy!

Na co dzień spotykamy się z wieloma problemami natury prawnej, często nie wiemy jak mamy się zachować, jakie dalsze kroki poczynić w danej sytuacji prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej stanowią podstawę dla rozwoju świadomości prawnej mieszkańców Polski, którzy często bez nieodpłatnego poradnictwa nie byliby w stanie załatwić podstawowych kwestii prawnych w swoim życiu, takich jak kwestie spadkowe czy też mieszkaniowe.

Niejednokrotnie nieodpłatna pomoc prawnika pomogła uniknąć problemów prawnych jak i finansowanych beneficjentów. Poniżej zamieszczamy przykładowe problemy prawne, z którymi borykają się osoby korzystające z naszej pomocy:

Nie zdążyłem napisać odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, czy mogę ten termin jakoś przywrócić?

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej. Warto podkreślić, iż po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

Ktoś podrobił mój podpis, co mogę w takiej sytuacji zrobić?

Zgodnie z art. 270 § 1 kodeksu karnego podrobienie podpisu na dokumencie jest czynem karalnym, podobnie jak użycie takiego dokumentu jako autentyczny. Zachowanie to jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa można złożyć w formie pisemnej lub w formie ustnej (zostanie sporządzony z zawiadomienia protokół, a często też ta czynność połączona jest z przesłuchaniem zawiadamiającego w charakterze świadka).

Czym jest doręczenie komornicze?

Zgodnie z art. 1391 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli pozwany pomimo podwójnego awiza nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma i nie ma zastosowania przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód ma 2 miesiące, aby przedstawić potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie pod rygorem zawieszenia postępowania. Wnioskodawcą w sprawie o doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika może być sąd lub powód zobowiązany do tego przez sąd.

Powyższe pytania stanowią zaledwie ułamek zakresu rozpatrywanych przez Nas spraw. Problemy naszych beneficjentów są różnorodne, jedne mniej drugie bardziej skomplikowane, a wszystkie jednakowo ważne. Naszym celem jest niesienie pomocy każdemu znajdującemu się w potrzebie, jak również zwiększanie świadomości prawnej obywateli.

Skorzystaj z naszego wsparcia!

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w Urzędzie Miasta w Szczekocinach przy ul. Senatorskiej 2 i świadczy pomoc w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki – 14:00-18:00

wtorki – 13:00-17:00

piątki – 09:00-13:00

Zapisy odbywają się telefonicznie: 32 45 07 122.

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa otrzymanych od Powiatu Zawierciańskiego. 

Sara Roj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button