W Porębie powstanie stacja bazowa telefonii?

18 marca radny Karol Hadrych złożył zapytanie do Przewodniczącej Rady Powiatu Zawierciańskiego Pani Barbary Laskowskiej w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej. Miałaby się ona mieścić przy ulicy Krawieckiej 21 w Porębie. Jakie kroki zostały podjęte w tym kierunku?

Radny Karol Hydrych 18 marca 2021 roku wysłał zapytanie do Przewodniczącej Rady Powiatu o budowę stacji bazowej w Porębie, jego treść była następująca:

“Mieszkańcy dzielnicy Dziechciarze w porębie wyrazili stanowczy przeciw w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w ich dzielnicy (ul. Krawiecka). Ponad 400 osób wyraziło w tej sprawie negatywne stanowisko. Przedmiot sporu pozostał, sprawa toczy się u wojewody.”

Radny pyta także o to, na jakiej podstawie zostało wydane pozwolenie na budowę. 30 marca Starosta Gabriel Dors przekazał odpowiedź dotyczącą zapytania w formie pisma sporządzonego przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

W piśmie czytamy, że przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę Wydział Architektury sprawdził zgodność projektu pod względem: ustaleń decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także wymaganiami ochrony środowiska, zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, kompletności projektu i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej BIOZ, oraz zaświadczenia wydane przez izbę samorządu zawodowego. Projekt został również sprawdzony przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane.

W związku, z czym organ administracji nie miał podstaw do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Warto nadmienić, że inwestycja jest zgodna z ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydaną przez Burmistrza Poręby z dnia 04.10.2017 roku.

20 listopada 2018 roku wpłynął sprzeciw oraz dwa odwołania w tej sprawie, natomiast 22 listopada wpłynęły 3 sprzeciwy i 2 odwołania.

20 grudnia 2018 roku Urząd Miasta Poręba poinformował, że nie zostało wznowione postępowanie w sprawie ostatecznej decyzji burmistrza Poręby.

Jak tłumaczy Wydział Architektury:

“Analizując powyższe dokumenty, tutejszy organ architektoniczno-budowlany stwierdził, iż uwagi zawarte w pismach stron postępowania nie są decydujące w tej sprawie i nie mogą być podstawą do odmowy wydania pozwolenia na budowę dla w/w inwestycji. Nie wykazano w niniejszym postępowaniu, aby kwestionowana inwestycja naruszała jakiekolwiek normy istotne z pozycji procesu budowlanego.”

Natomiast na skutek wniesionych odwołań, Wojewoda Śląski 18.03.2019 r. uchylił decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło 05 czerwca 2019 r. Urząd Miasta Poręba poinformował, że zażalenie odmawiające wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przesłano wraz z aktami i do dnia 19.06.2019 r. nie wpłynęło rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Urzędu Miasta Poręba. W związku, z czym organ wydał decyzję udzielającą pozwolenia na budowę.

Historia ma swój ciąg dalszy, okoliczni mieszkańcy działki, przy której ma być zbudowana stacja bazowa telefonii, złożyli odwołanie. Wojewoda Śląski ponownie 13 lutego 2020 roku wydał decyzję uchylającą decyzję Starosty Zawierciańskiego w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

5 marca 2020 r. Wydział Administracji wydał postanowienie o uzupełnienie wskazanych nieprawidłowości oraz o aktualizację informacji o obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji w projekcie budowlanym. 30 września uzupełniono wniosek.

W dniu 01.12.2020 r. uzyskano informację od inwestora, iż odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta Poręby w dniu 04.10.2017 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Naczelnik Wydziału Architektury – Kazimierz Koclęga, podsumowuje:

“Po rozpatrzeniu wniosku, zatwierdziliśmy projekt budowlany i udzieliliśmy firmie Electronic Control Systems S.A. z siedzibą w Balicach pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującą: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży stalowej kratowej na żelbetowym fundamencie, instalacji 3 anten sektorowych, urządzeń radiowych oraz 1 anteny radioliniowej, urządzeń technicznych na stalowym ruszcie na poziomie utwardzonego terenu wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz ogrodzeniem na działce nr ew. 41, (obręb 0002 Dziechciarze) położonej przy ul. Krawieckiej w Porębie.”

Okoliczni mieszkańcy nie kryją oburzenia budową stacji bazowej telefonii komórkowej w Porębie. Budowa jak i sam obiekt będzie stanowić dla nich duże utrudnienie. Czy decyzja ws. ustanowienia lokalizacji w Porębie jest ostateczna? Tego dowiemy się niebawem.

Martyna Urban

Jeden komentarz

  1. Wieża stoi, anteny zamontowane. Wykorzystano rok pandemii i zmiany w prawie cyfryzacji. Sprzeciw mieszkańców sie nie liczy. Na razie wszyscy żyją, więc nie ma problemu. Przykre.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button