Prezydent ogłasza nabór na stanowisko urzędniczne

Na początku maja prezydent Łukasz Konarski ogłosił nabór na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Strategii Rozwoju Miasta, Portfela Programów i Projektów. Oferty należy składać do 19 maja 2021 roku, do godziny 15. Jakie wymagania musi spełnić kandydat?

7 maja Łukasz Konarski ogłosił otwarty nabór na stanowisko urzędnicze – Głównego specjalisty w wydziale Strategii Rozwoju Miasta, Portfela Programów i Projektów w Urzędzie Miejskim w Zawierciu. W celu pozytywnego rozpatrzenia oferty przez zespół rekrutacyjny trzeba spełnić kilka warunków. 

Przede wszystkim kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie. Pretendent jest zobowiązany do pełnej zdolności czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. Ubiegający się o pracę nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Obligatoryjna jest nieposzlakowana opinia. Kandydat musi posiadać wykształcenie wyższe oraz min. 4-letni staż pracy. Zainteresowany ma obowiązek wyróżniać się szeroką wiedzą z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, samorządu gminnego oraz konkretnych Programów Operacyjnych. Ubiegający się o pracę musi być sumienny, samodzielny, bezstronny w kontaktach, odporny na stres.

Na stanowisku Głównego specjalisty w Wydziale Strategii Rozwoju Miasta, Portfela Programów i Projektów kandydat będzie zajmował się wdrażaniem i zarządzeniem projektem w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z harmonogramem. Zainteresowany prowadzić będzie działania promocyjne miasta. Będzie brał udział w rozliczeniach finansowych. Rejestrował będzie korespondencję wychodzącą z Wydziału. Kolejny obowiązek to prowadzenie spraw finansowych Wydziału oraz wiele innych zadań. 

Warunkami podjęcia tego stanowiska jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, w trybie jednozmianowym. Kandydat będzie zmuszony do pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. Miejscem pracy pretendenta będzie II piętro Urzędu Miejskiego w Zawierciu, przy ul. Leśnej 2. 

Wymaganymi dokumentami jest: list motywacyjny, kopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie, dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o nieposzlakowanej opinii, ostatnim dokumentem jest klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w punkcie informacyjnym UM w Zawierciu lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres UM w Zawierciu, ul. Leśna 2. Więcej informacji znajdziecie tutaj. 

Zgłoszenia można składać do 19 maja do godziny 15. O przyznaniu stanowiska decyduje data wpływu do urzędu. Tajemnicą pozostaje wysokość zarobków na tym stanowisku, być może jawna kwota przyciągnęłaby większą liczbę kandydatów. Co uważacie na ten temat?

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button