Czy prezydent otrzyma wotum zaufania?

Wielkimi krokami zbliża się kolejna sesja Rady Miasta Zawiercie. Już 19 maja o godzinie 13:00 radni będą podejmować uchwałę nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania i wprowadzeniem zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Poza tym Prezydent Miasta przybliży sprawozdanie ze swojej działalności z okresu międzysesyjnego. Co więcej, Rada będzie procedować uchwałę w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Zawiercie absolutorium za 2020 rok.

Ważnym punktem w porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zawiercie na 2021-2027. Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak:

  • dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
  • dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
  • wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
  • przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Na środowej sesji radni przeprowadzą debatę nad raportem o stanie Gminy Zawiercie za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. Rada miasta może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu

Oprócz poruszonych już kwestii radni podejmą uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

Zbliżająca się wielkimi krokami sesja Rady Miasta Zawiercie zapowiada się interesująco. Nie pozostaje nic innego jak śledzić rozwój wydarzeń i oglądać posiedzenie, które tak jak dotychczas w formie zdalnej będzie transmitowane on-line. Link do sesji znajdą Państwo TUTAJ.

Adrian Misiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button