Kto zostanie nowym dyrektorem MOK-u w Zawierciu?

Do dnia 29 lipca będzie trwał konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury „CENTRUM” w Zawierciu ogłoszony 19 lipca. Potencjalny kandydat musi spełniać szereg wymagań, jak i posiadać niemałe doświadczenie na podobnym stanowisku. 

W dniu 19 lipca Prezydent Miasta Zawiercie Łukasz Konarski ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury „CENTRUM” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 lipca. Dotychczasowy dyrektor Ośrodka –  Andrzej Danecki ukończył  w tym roku ukończył 67 lat, więc zapewne przejdzie na emeryturę. 

Do zadań dyrektora należy m.in.: kierowanie całym Ośrodkiem; dysponowanie i rozliczanie środków finansowych pochodzących z dotacji, własnych, darowizn, sprzedaży składników majątkowych oraz innych źródeł, do wysokości określonej budżetem zakładu na dany rok z zachowaniem celowości i gospodarności; Ochrona ośrodka przed kradzieżą, zniszczeniem czy pożarem; Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ośrodka; Prowadzenie zgodnie z przepisami finansowymi rozliczeń majątkowych, w tym inwentaryzacji planowych i zdawczo – odbiorczych; Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz itd…

Dlatego też Urząd Miasta Zawiercie przedstawił szereg wymagań, które musi spełnić potencjalny kandydat. Osoba aplikująca musi mieć prawo do pracy na terenie Polski. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i do korzystania z pełni praw publicznych. Być osobą niekaraną oraz nie uczestniczyć w toczącym się postępowaniu karnym. Cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Być dobrego stanu zdrowia. Mieć wyższe wykształcenie, najlepiej związane z kierunkami : artystycznymi, ekonomicznymi, menadżerskimi. Przynajmniej trzyletni staż pracy na podobnym stanowisku. Doświadczenie w pracy z instytucjami kultury. Mieć autorską wizję koncepcji funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Ośrodka Kultury przez najbliższe 5 lat. Znajomość odpowiednich przepisów prawnych. Umiejętności zarządzania oraz interpersonalne. 

Przewodniczącą komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury „CENTRUM” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu będzie Zastępca Prezydenta Miasta, Justyna Miszczak. Oprócz niej, w komisji znajdzie się Sekretarz Miasta, Agata Jarza-Korpyś oraz Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Zawierciu, Małgorzata Borowik.

Zgłoszenie można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim lub wysłać pocztą na adres: ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury”.

Więcej szczegółów: zawiercie.bip.net.pl/?a=19332
Autor: Krzysztof Ostapowicz
Źródło: Urząd Miejski w Zawierciu

3 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button