Program współpracy z NGO. Trwają konsultacje

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to program, który ma m.in. pomóc jeszcze lepiej wykorzystywać potencjał NGO działających na terenie całego powiatu. Obecnie trwają konsultacje społeczne.

Celem “Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi” ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych, stworzenie lepszych warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, wykorzystanie potencjału NGO, integrację organizacji, promowanie postaw obywatelskich, racjonalne wykorzystanie publicznych pieniędzy oraz udzielanie pomocy w pozyskiwanie przez NGO pieniędzy z Unii Europejskiej. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi ma odbywać się m.in. na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji. 

W programie współpracy jasno określono zadania priorytetowe dla NGO. Organizacje wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz podtrzymujące i upowszechniające tradycję narodową mają m.in. organizować imprezy kulturalne i spotkania promujące postawy społeczno-obywatelskie, prowadzić wśród społeczności lokalnej bezpłatne działania będące propozycją spędzania wolnego czasu oraz promować inicjatywy kulturalne jako czynnik budujący tożsamość lokalną. Organizacje kultury fizycznej i ochrony zdrowia mają zajmować się edukacją zdrowotną i promocją zdrowego stylu życia. W tym celu mają być organizowane kampanie społeczne i wydarzenia lokalne skierowane do mieszkańców powiatu. Mają także wspierać wszystkie imprezy sportowe, turystyczne i rekreacyjne wspierające aktywność fizyczną mieszkańców powiatu. Ponadto, jednym z zadań priorytetowych ma być organizowanie dla młodzieży szkolnej zajęć pozalekcyjnych. Szczególnie tych będących czynnym wypoczynkiem w trakcie wakacji oraz ferii. 

Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Na realizację tych zadań publicznych powiat planuje przeznaczyć w tym czasie 80 tys. złotych. Zostaną one zabezpieczone w budżecie na 2021 rok.

Obecnie prowadzone są konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi ustawą o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie. Trwają od 5 do 26 października. Prowadzone są poprzez formularz konsultacji zamieszczony na stronie internetowej powiatu zawierciańskiego oraz otwarte spotkania z przedstawicielami NGO.

Formularz konsultacji

Fot. ARC UM Zawiercie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button