Na czasie

2020 pełen zmian w gminie Łazy. Zobacz co się zmieniło w minionym roku!

Rok 2020 w gminie Łazy przyniósł wiele ważnych inwestycji. Realizowane były projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Funduszu Dróg Samorządowych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z  Budżetu Województwa Śląskiego. Gmina Łazy na wszystkie inwestycje przeznaczyła ponad 48 mln zł.

Rewitalizacja budynku KTS w Łazach

Fot.: Echa Łaz

Rewitalizacja budynku KTS to jedna z największych inwestycji gminy Łazy w ostatnich latach. Budynek mieszczący się przy ulicy Spółdzielczej 2 w Łazach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia o powierzchni 0,42 ha, został wyremontowany i przebudowany. Wcześniej mieściła się tam centrala telefoniczna. Ma on charakter historyczny, prawdopodobnie pełnił funkcje strategiczne i obronne. Znajdowały się tam również mieszkania dla pracowników PKP. Gmina przejęła bezpłatnie ten budynek jako niszczejący pustostan.

Inwestycja ta została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu w ramach 4 projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2019 roku zrealizowano zadanie pt. „Oczyszczanie budynków z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Łazy” natomiast w 2020 roku w ramach tej inwestycji realizowano 3 projekty:  Rewitalizacja zdegradowanego budynku KTS w Łazach i placu w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych, Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnej w Gminie Łazy oraz Organicznie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

W 2020 roku w budynku wykonano m.in.:  prace remontowo budowlane piwnicy, parteru, piętra i poddasza,  zainstalowano instalację wodno-kanalizacyjną oraz hydranty, instalacje elektryczne, instalacje wentylacyjną, zamontowano windę elektryczną szybową wewnętrzną. Wykonano również następujące prace adaptacyjne w ramach projektu  polegające na przystosowaniu części obiektu KTS na potrzeby Centrum Usług Społecznych, w skład których wchodzą: prace konstrukcyjne i remontowo-budowlane pomieszczeń na piętrze budynku w postaci robót rozbiórkowych i budowlanych oraz prace w zakresie ścian, tynków, posadzek, sufitów, malarskie (gruntowanie, malowanie), stolarskie i elektryczne. Zakupiono i zamontowano wyposażenie pomieszczeń.

Obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. zamontowana została winda).Działalność CUS obejmie przede wszystkim pracę z dziećmi w ramach świetlicy środowiskowej, uruchomienie Punktu Konsultacyjnego dla rodzin wymagających wsparcia w ramach konsultacji z psychologiem, psychoterapeutą, mediatorem i prawnikiem. Budynek to również miejsce działalności stowarzyszeń, szczególnie tych działających w obszarze osób 50+. Jest również miejscem do organizacji międzypokoleniowych spotkań kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3.

Nowa kanalizacja

Fot.: Echa Łaz

Największym przedsięwzięciem w roku 2020 dla gminy było wybudowanie nowej kanalizacji dla miasta Łazy. Inwestycja była możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji projektu pt. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Łazy – etap II”. Projekt swoim zakresem objął budowę sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w  Łazach, a zakres rzeczowy prac obejmował kanały grawitacyjne, kanały tłoczne sieciowe,  kanały tłoczne przy pompowniach przydomowych,  przykanaliki przyłączeniowe,  przepompownie sieciowe i przepompownie przydomowe.  W ramach realizacji inwestycji wykonano sieć kanalizacyjną na ulicach:  Słoneczna, Konopnickiej, Broniewskiego, Orzeszkowej, Reymonta, Cmentarna, Bolesława Prusa, Piotra Skargi, Topolowa, Młynek, Podgórna, Laskowa, Kolewrot, Brzeziny, Ks. Opalskiego, Korczaka, Gałczyńskiego, Dąbrowskiej, Nałkowskiej, Baczyńskiego, Kruczkowskiego, Stara Cementownia, Wiejska, Brzozowa, Łąkowa, Racławicka, Rolnicza, Lipowa, Zielona, Miodowa, Daszyńskiego, Projektowana, Różana, Tuwima, Kopernika, Kwiatowa, Poniatowskiego, Targowa, Pocztowa, Stawowa, Partyzantów, Grunwaldzka, Wierzbowa.

Całkowita wartość realizacji inwestycji to ponad 33 087 000,00 zł. Dofinansowanie wyniosło 21 361 381,99 zł.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz remizy w Niegowonicach

W ramach realizacji projektu „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w Łazach – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w Szkole Podstawowej w Grabowej wykonano prace: termomodernizacja budynku (cały budynek – ściany zewnętrzne, łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic, ociepleniem stropodachu), wymiana okien i drzwi w części budynku, wraz z obróbką blacharską budynku, modernizacja instalacji c.o. (wymiana grzejników). W ramach tego samego programu zostanie wykonana termomodernizacja budynku remizy w Niegowonicach obejmująca swym zakresem cały budynek – ściany zewnętrzne, łącznie z odkopaniem i zaizolowaniem ścian piwnic, ociepleniem stropu oraz wymianę okien i drzwi w części budynku, wraz z obróbką blacharską budynku. W ramach projektu „Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Niegowonicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ulicy wierzbowej 5 dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budynek pełniący funkcje społeczno-kulturalne w Niegowonicach zostanie przebudowany oraz zagospodarowany zostanie teren wokół obiektu. W ramach projektu, pomijając prace remontowe, w budynku powstanie Izba Tradycji- miejsce krzewienia lokalnej i regionalnej kultury, tradycji i obyczajów.  

Całkowity koszt termomodernizacji SP w Grabowej to 1 240 856,00 zł – dofinansowanie pokryło około 873 400,16 zł.  Koszt realizacji inwestycji w Niegowonicach to 1 967 461,68 zł. Dofinansowanie wyniosło około 828 905,96 zł. Inwestycja ma się zakończyć w 2021 roku.

Nowy samochód gaśniczy dla OSP w Niegowonicach

Fot.: Bartosz Morański – OSP Niegowonice

OSP Niegowonice otrzymało nowy, ciężki, specjalistyczny wóz bojowy wraz z wyposażeniem, którego zakup został dofinansowany z dwóch źródeł: z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu realizowanego przez Gminę Łazy pt. „Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Niegowonice poprzez zakup ciężkiego specjalistycznego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem” w kwocie 685 960,20 zł oraz z Budżetu Województwa Śląskiego w kwocie  260 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 112 867,00 zł.

Remonty i przebudowy dróg

Fot.: Echa Łaz

W ramach zadania pt. „Przebudowa ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach w Gminie Łazy” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowano 850 mb ulicy Bystrzynowskiej w Niegowonicach. Prace polegały m.in. na wykonaniu nowej konstrukcji oraz nowej nawierzchni jezdni. Dzięki przebudowie  droga spełnia obecne standardy i wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Przeprowadzono również prace pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, drenaż, wzmocnienie podłoża, ulepszono nawierzchnie gruntowe, krawężniki.

W 2020 roku w gminie Łazy przeprowadzono również inwestycje modernizacji ulic Ogrodowej i M. Poleskiego w Łazach oraz wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Nowej w Chruszczobrodzie. Odtworzone zostały także nawierzchnie asfaltowe oraz przebudowane istniejące chodniki i krawężniki po pracach związanych z  budową kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy.

Łączny koszt modernizacji dróg wraz z przebudową chodników i krawężników w gminie Łazy w 2020 roku to kwota ponad 4,8 mln zł.

Wsparcie wymiany źródeł ciepła

43 gospodarstwa domowe skorzystały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach realizowanego przez gminę Łazy projektu pn. Modernizacja źródeł ciepła w Gminie Łazy na lata 2018-2022, w ramach którego mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowane do wymiany źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych na ekologiczne. W minionym roku łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 209 817,00 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button