Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej? Zobacz czy możesz ubiegać się o pomoc!

Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Potrzebujący nie zostali pozostawieni sami sobie. Czeka na nich pomoc w postaci wydanej żywności. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach od piątku, 1 stycznia, wydaje skierowania na pomoc żywnościową. Otrzymają ją ci, którzy spełniają kryteria.

Zasadnicze pytanie brzmi: Kto może ubiegać się o pomoc? Korzystać z niej mogą osoby, które są w trudnej sytuacji życiowej oraz ich dochód nie przekroczył 220 proc. kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. Wydawanie żywności rozpocznie się od marca.

Co to znaczy? Jeśli udokumentowano co najmniej jedną przesłankę w postaci np. bezdomności, bezrobocia, długotrwałej i ciężkiej choroby, niepełnosprawności lub wielodzietności, a uzyskiwane dochody mieszczą się w dopuszczalnych granicach, możemy ubiegać się o pomoc. 

Istotne jest, aby wystąpienie dodatkowych okoliczności potwierdzających nasze trudną sytuację życiową było potwierdzone. W przypadku niepełnosprawności powinniśmy załączyć kopię orzeczenia, natomiast gdy przechodzimy długotrwałą chorobę, potwierdzić ten stan rzeczy powinien lekarz specjalista. 

Wnioski o pomoc należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach, znajdującego się przy ul. Tadeusza Kościuszki 29.

Będą wydawane paczki żywnościowe, które składać się będą m.in. z cukru, mąki, dżemu oraz makaronu – mówi pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach.

Od osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy wymaga się formalnego potwierdzenia otrzymywania dochodów. Osoby pracujące zobowiązane są do przedstawienia wystawionego przez pracodawcę dokumentu, który będzie świadczył o wysokości uzyskanych dochodów w miesiącu poprzednim. Natomiast osoby pobierające rentę lub emeryturę powinny pokazać odcinek tego świadczenia, wystawiony przez świadczeniodawcę. W zależności od przypadku będzie to KRUS lub ZUS.

Pomoc żywnościowa zostanie przyznana, jeśli nie zostanie przekroczona kwota:

  • 1 161,60 zł na osobę w rodzinie
  • 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

Warto nadmienić, że celem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest niesienie pomocy żywnościowej lub materialnej w podstawowym zakresie. Organy krajowe same podejmują decyzje w sprawie udzielania pomocy i wyznaczają organizacje partnerskie.

Kraje UE mogą wybrać, jakiego rodzaju pomocy chcą udzielić (żywność, podstawowa pomoc materialna lub oba te rodzaje pomocy na raz), w zależności od konkretnej sytuacji oraz od tego, w jaki sposób pomóc ma być zorganizowana i rozdzielona – czytamy w “Europejskim Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)” na stronie Komisji Europejskiej.

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button