Jak zmieni się przedszkole w Porębie dzięki unijnym środkom?

Środki unijne zmieniają naszą rzeczywistość. Dzięki nim w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Misia Uszatka powstanie dodatkowych 25 miejsc. Korzyści jednak jest więcej.

Wszystko za sprawą projektu: „Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Porębie”, którego beneficjentem zostanie Przedszkole MIejskie nr 1 w Porębie mieszące się przy ul. Zakładowej 15.

Czas przeznaczony na jego realizację przypada na okres: od 1 października 2020 r. do 14 marca 2022 r. W tym czasie najogólniej mówiąc zostaną zrealizowane dwa cele projektu:

  1. Dostosowanie pomieszczenia i zakup wyposażenia dla nowo utworzonych miejsc OWP oraz szkolenia dla nauczyciel
  2. Bieżące funkcjonowanie utworzonych nowych miejsc opieki w OWP

Samo powstanie nowych miejsc w przedszkolu jest ważne. Jednak w tym przypadku jest ono tylko środkiem, polegającego na wzmocnieniu potencjału edukacyjne Przedszkola Miejskiego nr 1 w Porębie. Odbędzie się to poprzez utworzenie 25 miejsc przeznaczonych do wychowania przedszkolnego, które zajmą najmłodsi. Na samym udostępnionych miejscach projekt się jednak nie kończy. Sale edukacyjnie zostaną doposażone w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne, które przygotują go nowych zadań. 

Wdrożenie projektu przyniesie wiele pozytywów – przede wszystkim spowoduje rozwój! Będzie to przykładowo trening kompetencyjny, polegający na poprawie umiejętności zawodowych 2 nauczycielek pracujących z dziećmi. Innymi słowy, posługując się dzisiejszym nazewnictwem, będzie to employee coaching!

Inne korzyści dotyczą bezpośrednio gminy Poręba. Efektem wymienionych działań będzie popularyzacja i upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie. Przyczyni się do zwiększenia szans edukacyjnych dzieci oraz poprawy jakości wychowania.

Najbliższa przyszłość może przynieść wiele pozytywów za sprawą działań gminy Poręba, która uzyskała dofinansowanie z projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 474 763 zł. Unia Europejska dofinansuje 403 549 zł. Fundusze zostały przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dokładnie rzecz ujmując, realizowane będą działania z zakresu osi priorytetowej XI – “Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”. Będzie to: 

  • działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
  • poddziałania:11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Fot. Przedszkole Miejskie nr 1 im. Misia Uszatka w Porębie

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button