Decyzja Ministerstwa w sprawie budowy kopalni rud cynku i ołowiu

W styczniu br. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz wystosowało oficjalne pismo z zawartym stanowiskiem sprzeciwu wobec budowy kopalni. 12 marca Prezes Zarządu – Tomasz Dzierżanowski otrzymał odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Piotr Dziadzio – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, na wstępie pisma zaznacza, iż prowadzenie działalności związanych z  poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż rud cynku i ołowiu nie przesądza o późniejszej budowie kopalni, czyli przeprowadzeniu działań eksploatacyjnych na tym terenie.

W dalszej części Minister zwraca uwagę na to, że o wydaniu koncesji na wydobywanie złóż na danym terenie rozstrzyga, dopiero po zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej, organ koncesyjny. Na proces ten nie ma wpływu rodzaj złóż, ani jej wartość. 

Istotnym faktem pisma jest przytoczony fragment, mówiący o tym, że jeżeli wydobywanie kopalin metodą podziemną przekracza rocznie 100 000 m³, to jest definiowane jako ,,mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko”. W związku z takim zapisem wymagane jest uwzględnienie, we wniosku o wydobywaniu kopaliny ze złoża, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast aby uzyskać taką decyzję, niezbędny jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a jego rozstrzygnięcie jest podejmowane z uzgodnieniem stanowiska społeczeństwa. W związku z czym, mieszkańcy Siewierza, w razie potencjalnej budowy kopalni, zostaną powiadomieni o takim działaniu, a ich opinia zostanie uwzględniona w rozstrzygnięciu raportu.

Minister Piotr Dziadzio odwołuje się także do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze, które mówią o tym, że udzielenie koncesji na wydobywanie kopalni ze złoża wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem lub prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności.

W ostatnim akapicie pisma Podsekretarz Stanu podsumowuje, iż na obecnym etapie sprawy, nie jest w stanie stwierdzić czy opisane wyżej uwarunkowania zostaną spełnione. Warto podkreślić również, że nie można przewidzieć, czy jakikolwiek organ podejmie się działań eksploatacyjnych na omawianym rejonie i uzyska wymaganą koncesję. 

Tomasz Dzierżanowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz komentuje:

,,Ministerstwo Klimatu i Środowiska w marcu br. udzieliło odpowiedzi na stanowisko stowarzyszeń, działających na terenie Gminy Siewierz.  W dalszym ciągu jednak będziemy zainteresowani tym tematem i będziemy trzymać rękę na pulsie. W procesie procedowania koncesji na wydobycie rud cynku i ołowiu niebagatelną rolę odegrają włodarze zainteresowanych gmin, bowiem w myśl art. 23 ust. 2a prawa geologicznego i górniczego udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż wymaga uzgodnienia z wójtem, burmistrzem, prezydentem właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności.”

Jak widać, obecny etap sprawy budowy kopalni rud cynku i ołowiu nie jest przesądzony. Ważną i dobrą informacją dla mieszkańców, jest szereg etapów, przez które musi przejść inwestycja, aby została zatwierdzona. Do tego czasu kopalnia rud cynku i ołowiu pozostaje pod znakiem zapytania. 

Martyna Urban

Jeden komentarz

  1. Zielone światło dla kopalni !
    To jest aktualny komunikat ministerstwa zawarty w tej masie bełkotu urzędniczego. W projekt jest utopione sporo kasy i nie dają za wygraną, wykorzystają każdą możliwość, nawet półśrodek ale perspektywiczny. Przed mieszkańcami jeszcze długa batalia. Oni się wczepili szponami w tą ziemię i nawet jeżeli się komuś wydaje, że to tylko jakaś koncesyjna przepychanka to są tak zdeterminowani, że odpuszczą dopiero jak im utnie łapska. Ministerstwo lawiruje jak może aby nie określić społeczeństwu jasno swojego stanowiska w tej sprawie. Tu nie ma już co więcej badać, wiadomo co i gdzie jest. Jak to prześpimy to ludzie założą sobie maski z gęby na oczy a oni zaczną fedrować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button