Przebudowa ulicy Malinowej w Zawierciu

Stan nawierzchni wielu ulic często wymaga pilnej interwencji. Naprawa i rewitalizacja zniszczonych dróg i ulic to nie łatwe zadanie, jednakże niezwykle potrzebne, ponieważ pomaga w płynnym i bezpiecznym poruszaniu się wieloma środkami komunikacji. Standard życia mieszkańców wspomnianej ulicy, jak i osób, które się po niej przemieszczają w najbliższej przyszłości, ulegnie zdecydowanej poprawie.

Ulica Malinowa w Zawierciu zyska nowe oblicze. Urząd Miasta rozpoczął proces składania ofert. Termin składania ofert to 2021-05-17.

Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej.

Warunki udziału w postępowaniu przetargowym nie pozwalają na wybranie podrzędnej firmy. Przykładowo, wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie lub rozbudowie nawierzchni z kostki brukowej lub kształtki betonowej, o powierzchni min. 250 m2.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót (jako element pomocniczy do kalkulacji ceny), które stanowią załączniki do specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).Ponadto, obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także załączone do SWZ.

Cieszymy się, że coraz więcej ulic w Zawierciu jak i powiecie zawierciańskim jest odnawianych i modernizowanych. To poprawa, które zdecydowanie wpłynie na komfort podróżujących. Co więcej, żywimy nadzieję, że w przyszłości uda się naprawić więcej dróg i ulic, które lata świetności mają już dawno za sobą.

Adrian Misiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button