Zobacz, jak aktywizować z pomysłem

Jak zdobyć Bon piękności? Jak połączyć przyjemne z pożytecznym, a przy okazji przeciwdziałać zagrożeniu ubóstwem i wykluczeniu społecznemu?  

Zdjęcie związane z artykułem może wydawać się mylące, bo cóż wspólnego ma rozrywkowa piosenka wykonywana przez Mrozu feat. Tomson pt. „Jak Nie My To Kto”, z nowym programem społecznym? Otóż zaskakująco wiele. Piosenka tak naprawdę mówi o nas samych – naszej sile i umiejętności dostosowania się – a przecież na tym w zasadzie polega społeczny program.

YouTube, Mrozu feat. Tomson – Jak Nie My To Kto

Od marca realizowany jest program pn. “Bo jak nie my to kto II?”. Został stworzony, aby zapewnić wsparcie 60 osobom na rynku pracy – w poniedziałek, 24 maja, miejsca w nim wciąż są dostępne. Dodajmy, że 15 miejsc w projekcie – 25 proc – zarezerwowane jest dla osób niepełnosprawnych – słyszymy od biura projektu w Zawierciu. Poza kwestiami zawodowymi osią zainteresowań programu jest również rehabilitacja społeczna. 

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: należy przez to rozumieć zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020 – czytamy w: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Bo jak nie my to kto II? ” 

Realizatorem projektu jest firma: ProBiznes Marta Krawczyk z Olkusza. Natomiast biuro projektu mieści się przy ul. ul. Parkowej 5 w Zawierciu, tel. 730 004 650. 

Ze szczegółowym regulaminem zapoznamy się na stronie internetowej jej realizatora. Warto jednak pokreślić, że wsparcie jest skierowane do mieszkańców powiatu zawierciańskiego, którzy ukończyli 18. rok życia. Przy czym konieczne musi występować jedna z poniższych przesłanek, by wziąć udział w programie. Ma to związek z motywem przewodnim programu. Wykluczenie społeczne jest następstwem: 

 • Ubóstwa 
 • Sieroctwa 
 • Bezdomności 
 • Bezrobocia 
 • Niepełnosprawności 
 • Długotrwałej lub ciężkiej choroby 
 • Przemocy w rodzinie 
 • Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi 
 • Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 
 • Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
 • zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 
 • Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
 • Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
 • Alkoholizmu lub narkomanii 
 • Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 
 • Klęski żywiołowej lub ekologicznej 

Udział w projekcie jest oczywiście darmowy, polega ona na kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników. Jest ona osiągana poprzez: 

Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz coach-a – w postaci indywidualnych spotkań z Coachem, Doradcą Zawodowym i Psychologiem 

Uczestnictwa w warsztatach z zakresu aktywizacji zawodowej i psychospołecznej 

Naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i zdobyciem KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI “(…) Przewidziano zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 4 UP podczas udziału w szkoleniu zawodowym oraz zwrot kosztów dojazdu dla 50 % UP. Zwrot kosztów dojazdu/ opieki nad dzieckiem odbywa się na zasadzie określonym w odrębnym regulaminie dostępnym w biurze projektu” – REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Bo jak nie my to kto II? ” 

Program STAŻY zawodowych – 3 miesięcznych 

Szkolenia prowadzone przez Instytucje Szkoleniowe, z możliwością certyfikacji 

Stałe usługi pośrednika pracy – czytamy w: Projekt „Bo jak nie my to kto” Probiznes Zawiercie” 

Bon piękności – “Jedno spotkanie w salonie fryzjersko-kosmetyczny w celu zmiany wizerunku i poznanie umiejętności dbania o siebie. Bon będzie obejmował zrobienie włosów, nałożenie makijażu i zrobienie zdjęcia do CV. Przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla 50% UP oraz dla 50% UP zwrot kosztów związanych z opieką nad dzieckiem. Zwrot kosztów dojazdu/ opieki nad dzieckiem odbywa się na zasadzie określonym w odrębnym regulaminie dostępnym w biurze projektu” – kończy Projekt „Bo jak nie my to kto” Probiznes Zawiercie”. 

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button