Rekrutacja do liceów i techników. Które cieszyły się największą popularnością?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczęła się 15 czerwca. Przed przyszłymi uczniami liceów i techników pozostało jeszcze kilka dni niepewności. Dopiero 12 sierpnia zostaną ogłoszone listy kandydatów, którzy zakwalifikowali się do danej szkoły.


Uczniowie w całym województwie śląskim od kilkunastu lat rejestrują się na stronie internetowej slaskie.edu.com.pl, gdzie mają też przegląd oferty edukacyjnej wszystkich szkół publicznych w danym mieście z wyszczególnieniem liczby klas i miejsc. W powiecie zawierciańskim funkcjonuje 12 publicznych szkół średnich. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądała rekrutacja do nich, gdzie uczniowie najczęściej zgłaszali chęć dalszej nauki oraz jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zawierciu w tym roku przygotowało dla absolwentów szkół podstawowych 128 miejsc. Liczba chętnych z pierwszej preferencji to 171. Najwięcej chętnych chciałoby się uczyć w klasie z rozszerzonym j. angielskim, matematyką i geografią, bowiem o 32 miejsca ubiega się 54 chętnych. Tradycyjnie dużą popularnością cieszy się nabór do klasy z rozszerzonymi przedmiotami: biologia i chemia, gdzie jest 38 chętnych na 32 miejsca. Podobnie dużo młodzieży chciałoby się uczyć w klasie humanistycznej, gdzie historia i wiedza o społeczeństwie nauczane są w j. angielskim. Tutaj na 16 miejsc jest aż 37 chętnych.

– Na pewno wpłynęła na to promocja oferty naszej szkoły. Ważne są m.in. niepowtarzalna atmosfera panująca w szkole, praca, zaangażowanie i kreatywność wszystkich pracowników. Istotną rolę odgrywają różnorodne działania realizowane m.in. w ramach projektów, wymian międzynarodowych, wolontariatu, akcji charytatywnych; wycieczki krajowe i zagraniczne, współpraca z wyższymi uczelniami oraz organizacjami pozarządowymi. A przede wszystkim szeroka oferta i wysoka jakość kształcenia. Jesteśmy również otwarci na nowe wyzwania i propozycje przyszłych Żeromiaków  – mówiła Bożena Bańska, dyrektor I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zawierciu

Taką samą liczbę miejsc dla absolwentów szkół podstawowych przygotowało II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu. Liczba chętnych z pierwszej preferencji to 107. Najbardziej młodzi ludzie są zainteresowani kontynuacją kształcenia w klasie o rozszerzonych przedmiotach z biologii, chemii, j. angielskiego, bowiem o 32 miejsca ubiega się 33 chętnych z pierwszej preferencji. Niewiele mniej kandydatów ubiega się o przyjęcie do klas z rozszerzonymi przedmiotami ścisłymi: matematyka, fizyka i informatyka oraz geografia. Najmniej chętnych chciałoby kontynuować naukę w klasie humanistycznej z rozszerzonym j. polskim i historią, bowiem tylko 16 osób, a miejsc jest 32.

W Zespole Szkół Ekonomicznych (Technikum Nr 3) w Zawierciu przygotowano w pierwszych klasach 64 miejsca. Największym zainteresowaniem cieszą się dwie specjalności: technik reklamy, gdzie na 18 miejsc jest 27 chętnych z pierwszej preferencji oraz technik ekonomista. W przypadku tej ostatniej o 18 miejsc ubiega się 21 chętnych.

– Tegoroczny nabór do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomicznych w porównaniu z naborem realizowanym w ostatnich 2-3 latach jest naborem zadowalającym. Na wybór naszej szkoły mają wpływ m.in. wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych. Zwłaszcza egzaminów zawodowych, która jest najwyższa wśród szkół prowadzonych przez powiat zawierciański. Dodatkowo ważne jest zaangażowanie grona pedagogicznego w promocję i budowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym oraz możliwość zdobycia zawodu – ocenia Grzegorz Pierzchała, dyrektor ZSE w Zawierciu.

Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego (Technikum Nr 1) przygotował dla absolwentów szkół podstawowych 64 miejsca. Młodzi ludzie mają do wyboru trzy specjalności: geodeta, architektury krajobrazu i budownictwa. Niestety zainteresowanie tymi kierunkami jest niewielkie, gdyż tylko 20 chętnych zadeklarowało chęć kontynuowania nauki z tzw. pierwszej preferencji.

Taką samą liczbę miejsc w klasach pierwszych, czyli 64 przygotowano w Zespole Szkół im. S. Staszica (Technikum Nr 4) w Zawierciu. Największym powodzeniem cieszy się klasa o profilu informatycznym, gdzie na 18 miejsc ubiega 91 chętnych z pierwszej preferencji. Mniej chętnych chciałoby kontynuować naukę w klasie o profilu mechatronik, bowiem tutaj na 18 miejsc zgłosiło się 24 chętnych z pierwszej preferencji.

– O 64 miejsca w naszej szkole stara się aż 129 uczniów i są to kandydaci z pierwszego wyboru, co stawia nas na pierwszym miejscu wśród wszystkich szkół ponadpodstawowych w powiecie zawierciańskim. Liczba chętnych ogółem wynosi aż 234 osoby. Widząc ogromne zainteresowanie zwróciliśmy się do organu prowadzącego o otwarcie dodatkowej klasy w zawodzie technik informatyk, który cieszy się największym zainteresowaniem. Młodzież wybiera tę szkołę ze względu na wielopokoleniową tradycję, wysoki poziom edukacji, możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w ramach programów i projektów m.in. „Śląskie Zawodowcy” – mówi Izabela Kotuła, dyrektorka ZS im. S. Staszica w Zawierciu.

Zespół Szkół im. gen. J. Bema (Technikum Nr 5 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2) w Zawierciu prowadzi nabór do technikum i szkoły zawodowej. W technikum przygotowano dla uczniów klasy pierwszych 64 miejsca w trzech specjalnościach. Największym zainteresowaniem młodzieży cieszy się technik mechanik, gdzie na 16 miejsc jest 18 chętnych z pierwszej preferencji. Dużo mniejsze zainteresowanie wykazują absolwenci szkół podstawowych nauką w technikum pojazdów mechanicznych, bowiem na 32 miejsca, do chwili obecnej jest 16 chętnych z pierwszej preferencji. Mało osób wyraziło chęć kontynuowania nauki w klasie o specjalności technik spedytor, bowiem na 16 miejsc tylko 6 osób jest chętnych z pierwszej preferencji.

Podobnie mało chętnych zgłosiło się do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Zawierciu, gdzie przygotowano klasę wielozawodową i 32 miejsca. Dotychczas 23 młodych ludzi zadeklarowało tą klasę z pierwszej preferencji.

Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu (Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I Stopnia) prowadzi nabór podobnie, jak Zespół Szkół im. gen. J. Bema do technikum i szkoły zawodowej. W technikum przygotowano 96 miejsc w różnych specjalnościach. Dotychczas zgłosiło się 75 chętnych z pierwszej preferencji. Dla młodych ludzi czeka jeszcze po kilka miejsc w klasach o specjalnościach: technik usług fryzjerskich, hotelarstwa, logistyk, żywienia i usług gastronomicznych.

Dla absolwentów szkół podstawowych przygotowano w Branżowej Szkole I Stopnia w ZS im. H. Kołłątaja klasę wielozawodową z 32 miejscami, ale dotychczas zgłosiło się 23 chętnych z pierwszej preferencji.

Zespole Szkół w Pilicy w ramach liceum ogólnokształcącego dla absolwentów szkół podstawowych przygotowano 64 miejsca. Przewidziano utworzenie dwóch klas. Pierwsza z rozszerzonym nauczaniem z przedmiotów: j. angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia. Chęć nauki w tej klasie zadeklarowało 31 chętnych z pierwszej preferencji. Mniej chętnych zgłosiło się do klasy z takim samym rozszerzeniem przedmiotów tzw. “mundurowej” tylko 19.

Zespół Szkół w Szczekocinach prowadzi nabór do liceum i szkoły zawodowej. W ramach liceum ogólnokształcącego przygotowano dwie klasy i 64 miejsca. Na absolwentów szkół podstawowych czekają klasy z rozszerzoną z matematyką, biologią i chemią oraz polskiego, geografii i angielskiego. Dotychczas liczba chętnych z pierwszej preferencji ogółem jest niewielka i wynosi 25 osób. Podobnie jest mało chętnych do klasy wielozawodowej w ramach Branżowej Szkoły I Stopnia, gdyż na 32 miejsca na chwilę obecną zadeklarowało chęć kontynuowania nauki 17 chętnych z pierwszej preferencji.

Zespół Szkół w Porębie przygotował dla absolwentów szkół podstawowych 64 miejsca w liceum i technikum. W liceum czekają na chętnych młodych ludzi 32 miejsca. Młodzież uczęszcza na profil ogólny i dokonuje wyboru rozszerzenia niektórych przedmiotów. Dotychczas zgłosiło się 26 chętnych z pierwszej preferencji. W technikum popularnością cieszy się specjalność informatyka, gdzie na 16 miejsc zgłosiło się 17 chętnych. Mniejszym zainteresowaniem młodych ludzi cieszy się technik lotniskowych służb operacyjnych.

Bogatą ofertę edukacyjną przygotowano w Zespole Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach. W liceum o specjalności klasa mundurowa z elementami psychologii czekają na młodych ludzi 32 miejsca, a dotychczas zgłosiło się z pierwszej preferencji 24 osoby. Z oferty technikum zainteresowaniem cieszy się specjalność technik eksploatacji portów i terminali, gdzie na 16 miejsc zgłosiło się 17 chętnych. Niewiele mniejszą popularnością przejawia klasa o zawodzie technik transportu kolejowego, którą wybrało 14 osób. Mniejszym uznaniem wśród młodych ludzi wzbudza technik elektroenergetyk transportu szynowego, którego chciałoby się uczyć 9 młodych ludzi. Nikt nie jest zainteresowany podjęciem nauki w technikum na kierunku automatyk sterowania ruchem kolejowym.

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button