Wsparcie finansowe dla szkół podstawowych w gminie Ogrodzieniec

Trzy szkoły podstawowe z gminy Ogrodzieniec otrzymają wsparcie finansowe. Dofinansowanie dla placówek jest skutkiem realizacji projektu ,,Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 3 szkół podstawowych z gminy Ogrodzieniec”.


Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości  621 515,25 zł co stanowi 90% finalnych kosztów realizacji zadania. W ramach projektu w szkołach podstawowych realizowane będą zajęcia  rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego,  biologii, matematyki, zajęcia z wybranych przedmiotów metodą eksperymentu ,zajęcia logopedyczne,  korekcyjno – kompensacyjne oraz wyjazdy edukacyjne w ramach biologii oraz geografii. Będzie również możliwy zakup pomocy dydaktycznych, tabletów, laptopów, monitorów interaktywnych oraz sfinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli. Edukacja najmłodszych mieszkańców to priorytet dla każdej Gminy, a otrzymane wsparcie to motywacja dla wszystkich. Program obejmie 159 uczniów oraz 17 nauczycieli ze szkół podstawowych  w Ogrodzieńcu, Gieble i Ryczowie. Projekt zakończy się do końca listopada 2022 roku. 

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button