Sprawdź, gdzie trwają konsultacje społeczne!

W Siewierzu trwają konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwał Rady Miejskiej. Swoje zdanie w tej sprawie można zgłaszać do 4 lutego. Śpiesz się, jeśli chcesz, aby twój głos został uwzględniony!

Konsultacje społeczne to oficjalny głos mieszkańców. Czego one dotyczą?

  1. Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Siewierz
  2. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Zakres konsultacji to gospodarka odpadami komunalnymi. Mają one na celu poznanie opinii, uwag i ewentualnych propozycji mieszkańców, dotyczących powyższych zagadnień. Jest to kwestia bardzo ważna, dotycząca praktycznie każdego z nas – w końcu wszyscy, chcąc nie chcąc, produkujemy śmieci. Warto mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość!

Proponowane stawki za wywóz śmieci wynoszą: 22 zł od osoby za segregowane odpady oraz 66 zł od osoby, jeśli nie są one zbierane w sposób selektywny. Jak widać, segregacja się opłaca! Zmianie ulega również ryczałtowa stawka opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i wynosi ona 180 zł w przypadku selektywnej zbiórki śmieci bądź 360 zł, jeśli odpady nie są segregowane. Za wywóz odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie firma Alba MPGK Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.

W przekazaniu swojej opinii mogą wziąć udział mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz, posiadający w dniu przeprowadzenia konsultacji czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Zgłoszenie uwag do projektu odbywa się poprzez wypełnienie formularza, znajdującego się tutaj (Ankieta do ogłoszenia o konsultacjach społecznych) oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz, w Punkcie Obsługi Interesanta. Wypełniony dokument można dostarczyć w terminie do 4 lutego na kilka sposobów: osobiście w siedzibie Urzędu, poprzez e-mail: siewierz@siewierz.pl, a także drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu oraz w “Kurierze Siewierskim”. 

Alicja Janus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button