Rada odrzuciła uchwałę ws. odszkodowań poszczepiennych

Do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zawierciu 10 grudnia 2020 roku wpłynęła petycja od mieszkańca. Zwrócono się w niej o przyjęcie uchwały o przyjęcie odpowiedzialności za niepożądane skutki uboczne szczepień i wypłacanie odszkodowań finansowych przez Radę Miejską. Uchwała jednomyślnie została odrzucona.

10 grudnia 2020 roku do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zawierciu wpłynęła petycja od mieszkańca, którego dane zostały utajone. Miejscowy zwrócił się o rozpatrzenie projektu ustawy, w której podkreśla, że zgodnie z art. 32 Konstytucji RP wszyscy wobec prawa są równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z tym wnioskodawca podkreśla, że niedopuszczalne jest wykluczanie mieszkańców pod względem sanitarnym. 

Czytamy dalej:

“Jednocześnie przed rozpoczęciem zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, planowanych od 2021 r., których eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy miasta Zawiercie, uznajemy za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy art. 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.”

21 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie komisji skarg, petycji i wniosków. Uczestniczyli w niej radni: Mariusz Goleń, Dariusz Kurek, Henryk Mól, Michał Myszkowski i Jerzy Radosz, a dodatkowo w posiedzeniu komisji wzięli udział: Zastępca Prezydenta Miasta Małgorzata Benc i Sekretarz Miasta Agata Jarza-Korpyś.

Obrady komisji odbyły się w normalnym trybie. W punkcie drugim radni zapoznali się z powyżej opisaną petycją. Pan Dariusz Kurek przedstawił jako pierwszy propozycję jej rozstrzygnięcia. Radny tłumaczy, że zgłoszone w petycji zadanie podjęcia przez Radę Miejską uchwały wyrażającej stanowisko, odnośnie planowanych przez rząd powszechnych szczepień przeciw Covid-19 i w związku z tym występujących skutków ubocznych, nie należy do jej kompetencji:

“Pomimo, iż do zadań własnych gminy określonych w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym należy ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie związane z wyborem producentów szczepionek oraz prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących warunków ich zakupu, stanowiące przedmiot wystąpienia do Rady Miejskiej, nie mieszczą się w zakresie kompetencji rady gminy. Należą do zadań i kompetencji rządu (Rady Ministrów).

Radny Dariusz Kurek podkreśla, że organy muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich kompetencjach.

Przewodniczący Komisji Jerzy Radosz wskazuje na to, że występujący z petycją prosi o przyjęcie uchwały i jej zakres. Zdaniem lidera Rada ma ocenić czy widzi konieczność podejmowania takiej uchwały.

W sprawie zabrała głos Małgorzata Benc – Zastępca Prezydenta Miasta. Zwróciła ona uwagę na to, że jeżeli dany lek został dopuszczony przez Komisję to Państwo Polskie, dopuszcza szczepionkę do obrotu i to ono bierze pełną odpowiedzialność za pokrycie kosztów i konsekwencji powikłań poszczepiennych.

Przewodniczący Jerzy Radosz ponownie wypowiedział się w sprawie. Stwierdza, że petycja ma dwa punkty. W pierwszym z nich tłumaczy, że obywatel w ramach funduszu “rekompensaty” będzie się mógł sądzić z Państwem Polskim. W drugim zwraca uwagę na to, że szczepienia nie są obligatoryjne. Dodatkowo wskazuje, że w jego mniemaniu regulacje prawne ws. szczepień nie naruszają wolności obywateli.

Również radny Michał Myszkowski uważa, że ta petycja to nie są kompetencje Rady.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie 5 głosami w obecności 5 członków Komisji uznała petycję za bezzasadną. 

Komisja w tej sprawie był jednogłośna. Petycja nie należała do kompetencji Rady Gminy. Zatem czy mieszkańcy Zawiercia będą mogli bezpośrednio zwracać się do Państwa Polskiego w razie wystąpienia niepożądanych skutków poszczepiennych? Aktualnie takie objawy można zgłaszać na stronie rządowej – gov.pl, ale czy to wystarczy? Czy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie? Czas pokaże.

Martyna Urban

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button