Stanowisko Samorządowców Powiatu Zawierciańskiego przeciwko budowie kopalni

Temat budowy kopalni rud cynku i ołowiu na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej zdaje się ciągnąć bez końca.  Minister Klimatu i Środowiska 29 października wydał decyzję o przedłużeniu koncesji dla firmy Rathdowney Polska Sp. z o. o na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud cynku i ołowiu na terenie powiatu zawierciańskiego. Samorządowcy Powiatu Zawierciańskiego przygotowali wspólne stanowisko, wyrażające zdecydowany sprzeciw wobec wydanej decyzji.


Samorządowcy Powiatu Zawierciańskiego 9 listopada 2020 roku skierowali pismo do Michała Kurtyki, Ministra Klimatu i Środowiska. List został podpisany przez członków Zarządu Powiatu Zawierciańskiego wraz ze Starostą Zawierciańskim Gabrielem Dorsem, wszystkich wójtów i burmistrzów gmin powiatu zawierciańskiego na czele z prezydentem Zawiercia oraz radnych powiatowych. Pod stanowiskiem Samorządowców podpisała się również Danuta Nowicka, Poseł na Sejm RP.

W liście czytamy, że Samorządowcy są zaskoczeni decyzją Ministra Michała Kurtyki. Zaznaczają, że jest to stanowisko zupełnie przeciwne, niż prezentowane przez byłego Ministra Środowiska Michała Wosia, który wcześniej w tym roku uznał, że firma Rathdowney Polska miała wystarczający czas, aż 10 lat, aby zbadać złoża na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz w pełni zgodził się z  negatywnymi opiniami gmin, które mają inne plany na rozwój terenów, na których kopalnia miałaby funkcjonować.

– Pragniemy zatem podkreślić, iż przedmiotowa decyzja została podjęta przy jednogłośnym sprzeciwie wszystkich włodarzy zainteresowanych Gmin. Nie sposób zgodzić się z uzasadnieniem decyzji z dnia 29 października 2020 r. oraz argumentacją, jakoby rozpoznanie struktury geologicznej leżało w interesie publicznym, a obawy organów samorządu terytorialnego wobec budowy kopalni rud cynku i ołowiu oraz prowadzenia eksploatacji złoża kopaliny są przedwczesne – czytamy w stanowisku Samorządowców.

W piśmie politycy powiatu zawierciańskiego zaznaczają również, że ciężko uwierzyć iż firma Rathdowney Polska prowadzi kosztowne badania na własny koszt, jedynie w celu uzyskania informacji geologicznej i działa w interesie Skarbu Państwa nie oczekując zysków z tego tytułu. Zaznaczają również, że koncesja na poszukiwanie oraz rozpoznawanie złoża nie jest działalnością charytatywną czy naukową, która ma wzbogacić polską wiedzę na temat złóż cynku i ołowiu a jedynie inwestor próbuje jak najdłużej korzystać z pierwszeństwa uzyskania koncesji na eksploatacje i dysponowanie informacją geologiczną. Samorządowcy przypominają, że w 2014 firma Rathdowney Polska złożyła wniosek o ujęcie kopalni w aPGW, a w 2017 roku rozpoczęła starania w Nadleśnictwie Siewierz o budowę kopalni, co jasno sugeruje zamiar wydobycia złóż.  

– Wskazujemy z całą stanowczością, iż poza zagrożeniami wynikającymi z ewentualnej budowy kopalni w przyszłości, sama już decyzja przedłużająca koncesję na wydobycie złóż będzie miała dramatyczne skutki dla naszej społeczności. Stoimy przed szeregiem wyzwań związanych z pandemią. Na naszych terenach ucierpiała w szczególności turystyka oraz małe przedsiębiorstwa. Przedłużenie koncesji skutkuje zablokowaniem części terenów w każdej z czterech gmin na kolejne 5, a nawet 8 lat. W tym czasie inwestorzy nie zaryzykują zainwestować i ulokować swoich firm na tych terenach. Mieszkańcy mając działki, nie zaczną budować domów. Działki rekreacyjne tak ochoczo kupowane przez mieszkańców Zagłębia i Śląska będą nieatrakcyjne. Z naszego punktu widzenia są to kolejne lata stracone przez nasze gminy – czytamy dalej w piśmie.

Samorządowcy zwracają Ministrowi uwagę, że inwestor nie zrealizował do tej pory zakresu prac i badań, do których sam się zobowiązał na rzecz Skarbu Państwa.

– Firma Rathdowney Polska sp. z o.o. składająca wniosek o przedłużenie terminu obowiązywania przedmiotowej koncesji w okresie 2010 – 2020 nie wykonała zakresu robót geologicznych, do których zobowiązała się w procesie koncesyjnym. Wskazujemy, iż wobec uzyskanych informacji od wykonania Dokumentacji geologicznej złoża Zn-Pb Zawiercie 3 w roku 2014, Spółka nie prowadziła już żadnych robót geologicznych na obszarze objętym koncesją, a Dodatek do powołanej dokumentacji z roku 2019 stanowi wyłącznie ponowne przeliczenie zasobów, oparte na materiałach archiwalnych.

Włodarze uważają, że budowa kopalni rud cynku i ołowiu w powiecie zawierciańskim całkowicie i bezpowrotnie doprowadzi do degradacji olbrzymiego terenu, nie tylko w obrębie zakładu górniczego, ale również obszarów sąsiadujących. Nastąpią negatywne zmiany nie tylko w środowisku, ale również w sferze życia społecznego i gospodarczego, zmieniając charakter regionu, którego symbolem są jurajskie ostańce i warowne zamki.  

Budowa kopalni w negatywny sposób wpłynie również na poszczególne elementy środowiska (gleba, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, powierzchnia terenu, fauna i flora) oraz na zdrowie mieszkańców. Ryzyko stanowią również możliwe zmiany w wodach podziemnych w kontekście ich ilości jak i jakości. Zagrożone jest więc źródło wody pitnej dla Zawiercia i okolic. Może również dojść do osiadania terenu i zanikania wód gruntowych.  Pogorszy się również jakość powietrza poprzez zwiększenie ruchu samochodowego oraz poprzez wzrost zapylenia wywołany emisją ze stawów osadowych i hałd odpadów poflotacyjnych.

Samorządowcy na zakończenie stanowiska wytykają Ministerstwu brak zainteresowania opinią lokalnej społeczności

– Pragniemy również podkreślić, iż organ koncesyjny nie uwzględniając głosu lokalnej społeczności wyrażonej opiniami władz gminnych, powinien założyć, że ewentualne uzgodnienia w procesie uzyskania koncesji wydobywczej będą równie negatywne. (…) Za kompletnym brakiem zainteresowania opinią lokalnej społeczności ze strony organu koncesyjnego przemawia fakt, iż wniosek Stowarzyszenia „Nie dla kopalni cynku i ołowiu” z dnia 26 maja 2020 r. o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie, został rozpatrzony dopiero w dniu 28 października 2020 r., a więc dzień przed wydaniem zmiany przedmiotowej decyzji.

Źródło: Stanowisko Samorządowców Powiatu Zawierciańskiego przeciwko budowie kopalni – opracowanie własne

Fot. Paula Sobota (Arc. UM Zawiercie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button