Samorządowcy z powiatu zawierciańskiego złożyli wniosek o wniesienie skargi na decyzję Ministra Michała Kurtyki

Najpierw wspólne stanowisko przeciwko budowie kopalni skierowane do Ministra Klimatu i Środowiska, potem wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie skargi na decyzję Michała Kurtyki. Samorządowcy z powiatu zawierciańskiego nie ustają w walce o Jurę Krakowsko-Częstochowską.


Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, 29 października wydał decyzję o przedłużeniu koncesji dla firmy Rathdowney Polska Sp. z o. o na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud cynku i ołowiu na terenie powiatu zawierciańskiego. Jest to decyzja całkowicie sprzeczna z lipcową obietnicą ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska, Michała Wosia, który zobowiązał się, że koncesja nie zostanie przedłużona.

Samorządowcy Powiatu Zawierciańskiego 9 listopada 2020 roku skierowali pismo do Michała Kurtyki, Ministra Klimatu i Środowiska. List został podpisany przez członków Zarządu Powiatu Zawierciańskiego, wszyscy wójtów i burmistrzów gmin powiatu zawierciańskiego na czele z prezydentem Zawiercia oraz radnych powiatowych. Pod stanowiskiem Samorządowców podpisała się również Danuta Nowicka, Poseł na Sejm RP.

Stanowisko Samorządowców Powiatu Zawierciańskiego przeciwko budowie kopalni [CZYTAJ WIĘCEJ]

Oburzenia decyzją o przedłużeniu koncesji o kolejne 5 lat dla firmy Rathdowney Polska Sp. z o, o włodarze gmin Łazy, Zawiercie, Ogrodzieniec i Poręba, którzy z inicjatywy Macieja Kaczyńskiego, burmistrza Łaz, skierowali do Zbigniewa Ziobro, Prokuratora Generalnego, wniosek o wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki  z dnia 29 października 2020 r. w przedmiocie zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie cynku i ołowiu w granicach gmin: Łazy, Zawiercie, Poręba i Ogrodzieniec.

We wniosku, skierowanym do Prokuratora Generalnego, czytamy, że wydanie tej decyzji wzbudziło zdziwienie lokalnej społeczności. Włodarze przypominają, że w lipcu tego roku ówczesny Minister Środowiska Michał Kurtyka podzielał obawy mieszkańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej i zobowiązał się, że koncesja nie zostanie przedłużona. Samorządowcy powiatu zawierciańskiego wyrażają zaniepokojenie, iż decyzja z dnia 29 października 2020 roku może być niezgodna z prawem.

– Z uzasadnienia decyzji wynika, że termin ważności poprzedniej decyzji (10 lat) upływał z dniem 29 października 2020 roku, a więc decyzja została wydana w ostatnim dniu przewidzianym prawem. Przepis art. 34 ust. 1 Prawa górniczego przewiduje możliwość zmiany decyzji koncesyjnej. Z natury rzeczy zmiana może dotyczyć tylko decyzji ważnej i pozostającej w obrocie. Innymi słowy niedopuszczalna jest zmiana decyzji, która już utraciła moc. – czytamy we wniosku.

Przedstawiciele gmin Łazy, Zawiercie, Poręba i Ogrodzieniec zwracają uwagę, że pierwotna decyzja koncesyjna została wydana 2 lipca 2010 roku a do gminy Łazy została doręczona w dniu 7 lipca 2010 roku, w związku z czym trudno przyjąć uzasadnienie, że pierwotna decyzja w przedmiocie koncesji z 2 lipca 2010 roku stała się ostateczna dopiero 29 października 2010. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ data wydania pierwotnej decyzji warunkuje możliwość decyzji zmieniającej w dniu 29 października 2020 roku. Jako że z decyzji z 2 lipca 2010 roku wynika, że jedyną stroną postępowania była firma Rathdowney Polska Sp. z o.o, a decyzja została dostarczona Burmistrzowi jako organowi opiniującemu 7 lipca 2010 roku, trudno przyjąć za prawdziwe, że nabrała ona mocy prawnej dopiero 29 października 2010 roku.

– Podważenie tej daty jako daty ostateczności skutkuje przyjęciem, że decyzja z 29 października 2020 roku została wydana niezgodnie z prawem tj. po upływie ważności pierwotnej koncesji. To zaś otwiera drogę do wyeliminowania decyzji przez Sąd Administracyjny. (…) – czytamy dalej.

Samorządowcy zaznaczają, że organ gminy jako podmiot uczestniczący w wydawaniu decyzji koncesyjnej ma wątpliwe podstawy do składania skargi do Sądu Administracyjnego, ponieważ nie jest stroną postępowania. Takie uprawnienia posiada Prokurator Generalny, a jako że decyzja została wydana przez Ministra, skarga do Sądu Administracyjnego może zostać złożona bez potrzeby składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

We wniosku przypomniano również, że decyzja Ministra Klimatu wywołała duży niepokój społeczny, spowodowany głównie przez działania, które zamierza podjąć inwestor.

– Biorąc pod uwagę dobro mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego wyraża się stanowczy sprzeciw wobec wydanej decyzji, która w sposób negatywny wpłynie na lokalne środowisko. Ochrona środowiska i dobro mieszkańców ma charakter priorytetowy, w stosunku do zamierzenia inwestycyjnego, które zamierza zrealizować  podmiot wnioskujący.

Źródło: Wniosek do Prokuratora Generalnego o wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska. – opracowanie własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button