Program Operacyjny Pomocy Żywieniowej – nabór organizacji partnerskich

Do 9 grudnia trwa otwarty nabór organizacji partnerskich w Programie Operacyjnym Pomocy Żywieniowej 2014-2020. Ideą programu jest zapewnienie wsparcia osobom, których dotknęła najgłębsza forma ubóstwa.


Do uczestnictwa i zapewnienia pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom zgłosiły się gminy Kroczyce i Łazy. Bank Żywności w Częstochowie prowadzi otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej, która przystąpi do wykonywania programu na terenie ww. gmin. Wspomniane organizacje partnerskie są zobowiązane do zapewniania i przestrzegania standardów określonych w Wytycznych Instytucji Zarządczej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów działań Programu Operacyjnego Pomocy Żywieniowej 2014-2020. Ponadto organizacje partnerskie powinny spełniać szereg wymagań w obszarach: administrowania (np. posiadać zaplecze techniczne, które umożliwia poprawną dystrybucję żywności)  i magazynowania (np. posiadać pomieszczenia do magazynowania żywności, które pozwalają na przechowywanie żywności w określonym przez producenta stanie. 

Dokładny opis wymaganych do spełnienia standardów przez organizacje partnerskie, które zdecydują się wziąć udział w programie jest opublikowany na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Znajdziemy tam wytyczne dla Instytucji Zarządzającej lub Pośredniczącej oraz beneficjentów korzystających z Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Informacje znajdują się pod adresem: Podprogram 2020 

W celu przystąpienia do naboru organizacji partnerskich należy do 9 grudnia 2020 r. złożyć wniosek: “Wniosek weryfikujący spełnianie kryteriów uczestnictwa przez organizacje partnerskie lokalne w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

Wymagane jest dostarczenie dokumentu na dwa sposoby do Banku Żywności w Częstochowie. Należy go bez załączników przesłać w postaci elektronicznej – w formie skanów – na adres mailowy: czestochowskibz@op.plRównolegle wymagane jest dostarczenie kompletnego wniosku, zawierającego załączniki tj. statut, ewentualne pełnomocnictwa do zawierania zobowiązań korespondencyjnie. Prześlemy go na adres: Bank Żywności w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 6/14 p.309, 42-217 Częstochowa.

Bank Żywności w Częstochowie jest decydentem ws. wyboru jednej lub kilku organizacji partnerskich na terenie gminy. Posiada też prerogatywy unieważnienia naboru lub zaniechania współpracy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – rozbieżności między stanem faktycznym, a informacjami deklarowanymi we “Wniosku weryfikującym (…)”.

Gdyby zaszła potrzeba konsultacji, dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 34 325 50 36 lub 507 162 616. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button