Zobacz nowe stawki za wywóz śmieci w gminie Żarnowiec!

Wójt gminy Żarnowiec zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jakie aktualnie są stawki za wywóz śmieci?

Nowe kwoty weszły w życie z dniem 1 lutego bieżącego roku. Wynoszą one: 19 zł od osoby miesięcznie dla gospodarstw, które selektywnie zbierają odpady oraz 38 zł miesięcznie od osoby dla właścicieli nieruchomości, którzy nie segregują śmieci. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki tej opłaty oraz liczby osób, zamieszkujących daną nieruchomość. W porównaniu do innych gmin z powiatu zawierciańskiego, Żarnowiec ma jedną z najniższych stawek za wywóz śmieci. Np. dla gminy Łazy kwota za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wynosi 25 zł od osoby, co przy kilku domownikach stanowi sporą różnicę.

Istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za wywóz śmieci. Ulga ta wynosi 1 zł miesięcznie od osoby, w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Częściowe zwolnienie z płatności przysługuje właścicielom nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym. Aby skorzystać z tej ulgi, należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającą informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, stanowiących odpady komunalne. Pamiętajmy, że właściciel nieruchomości, który nie ubiega się o częściową obniżkę płatności, nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i opłaca wywóz śmieci w wysokości podanej powyżej. Opłatę miesięczną należy wpłacać do 15-go każdego miesiąca z góry. Odpowiednią sumę należy przelać na indywidualny nr konta bankowego, nadany podczas składania deklaracji.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikają z dwóch aktów prawnych:

  • Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty
  • Uchwała Nr XX/133/2020 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Przede wszystkim, w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc luty lub kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości stawek, obowiązujących od dnia 01.02.2021 r. Ponadto, jesteśmy zobowiązani w terminie 14 dni do korekty deklaracji, jeśli zainstniała zmiana danych, mająca wpływ na wysokość opłaty. Należy wspomnieć, iż brak wpłaty odpowiedniej kwoty w terminie lub opłacenie jej tylko w części stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

fot. Odnowa Przez Uczciwość Gminy Żarnowiec FB

Alicja Janus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button