Pozew o podwyższenie alimentów

W obecnej trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej znacznym wzrostem kosztów życia codziennego wiele osób zgłasza się do Punktu Nieodpłatnych Porad prawnych w Szczekocinach z zapytaniem dotyczącym możliwości podwyższenia zasądzonych alimentów na małoletnie dziecko.

W niniejszym artykule postaram się wytłumaczyć przebieg postępowania o podwyższenie alimentów  oraz wskażę formalności z tym związane.

Jak złożyć pozew o alimenty?

Podwyższenia alimentów dokonujemy poprzez złożenie pozwu przed sądem rejonowym (wydział rodziny i nieletnich) właściwym według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej  jak i sąd według miejsca zamieszkania osoby strony pozwanej. Z powyższego wynika, że wybór sądu należy do nas, a w pozwie wskazujemy sąd rejonowy, który jest miejscowo bardziej dogodny dla nas.

Jak ustalić wartość przedmiotu sporu?

W przypadku złożenia pozwu o alimenty musimy w nim ustalić wartość przedmiotu sporu. Dlatego, też musimy prawidłowo obliczyć sumę pieniędzy, której będziemy dochodzić w postępowaniu.  Wartość tą ustala się w dosyć prosty sposób, a mianowicie należy pomnożyć kwotę podwyżki alimentów przez dwanaście miesięcy.

Przykład:

Na chwilę obecną mamy zasądzoną kwotę 400 zł alimentów miesięcznie. W pozwie chcemy dochodzić zwiększenia kwoty alimentów o 500 zł tak aby miesięcznie otrzymywać 900 zł alimentów. W tym przypadku kwotę 500 zł mnożymy przez 12 miesięcy i w wartości przedmiotu sporu wpisujemy kwotę 6000 zł.

Następnie pozew o alimenty, jak każdy pozew powinien czynić zadość ogólnym warunkom pisma procesowego, spełniać odpowiednie wymogi formalne, a zatem zgodnie z art. 126 § 1 k.p.c. „1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 3) oznaczenie rodzaju pisma;
 4) osnowę wniosku lub oświadczenia;
 5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 7) wymienienie załączników.
 § 1 1. Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.
 § 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
 1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron
 1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
 2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) powoda będącego osobą fizyczną”.

Opłata związana z pozwem.

Pozew o podwyższenie alimentów nie podlega opłacie. Oznacza to, iż składając pozew do sądu nie musimy uiszczać opłaty sądowej.

Przygotowanie się do pozwu o podwyższenie alimentów.

Przed złożeniem pozwu należy przygotować się do postepowania pod kątem dowodowym, aby móc przed sądem wykazać rzeczywiste wydatki ponoszone na dziecko. Dlatego tez powinniśmy zacząć od  sporządzenia listy wydatków miesięcznych jakie ponosi w związku z usprawiedliwionymi potrzebami dziecka oraz zgromadzenia odpowiednich dowodów na poparcie tych twierdzeń. Zaleca się aby wszystkie wydatki udokumentować na podstawie wystawionych faktur imiennych, tak aby nie było jakichkolwiek wątpliwość co do poniesionych wydatków.

Co stanowią przepisy?

Art. 133 § 1 k.r.o. regulujący obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Natomiast zgodnie z art. 135 § 1k.r.o. stanowi

§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego”.

Jak wynika z powyższego w pozwie musimy wykazać usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka oraz możliwość zarobkowe Pozwanego. Możliwości zarobkowe wskazujemy poprzez wskazanie dochodów Pozwanego, jego doświadczenia zawodowego, stanowiska w pracy.

Pomoc pełnomocnika z urzędu?

W postępowaniu o podwyższenie alimentów mamy możliwość wnoszenia o ustanowienie dla nas pełnomocnika z urzędu. W tym przypadku należy zawnioskować o to w pozwie lub jeżeli mamy problemy ze sporządzeniem pozwu samodzielnie to możemy zawnioskować do sądu o wyznaczenie pełnomocnika przed wytoczeniem powództwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button