Upadłość konsumencka

Obecna sytuacja gospodarcza dla wielu osób zadłużonych jest na tyle trudna, iż nie są w stanie dokonywać spłat bieżącego zadłużenia. W efekcie zaciągnięty dług z miesiąca na miesiąc rośnie coraz bardziej uniemożliwiając realną spłatę zadłużenia. W tym przypadku po ocenie stanu faktycznego sprawy bardzo często zalecam możliwość skorzystania z ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest to przede wszystkim postępowanie przed sądem, które ma na celu umorzenie zobowiązań upadłego konsumenta w toku postepowania upadłościowego.

Postępowanie upadłościowe możemy podzielić na kilka etapów:

  1. Ogłoszenie upadłości i związane z tym postepowanie.
  2. Właściwe postepowanie upadłościowe oraz likwidacja masy upadłościowej
  3. Ustalenia planu spłaty wierzycieli
  4. Umorzenie zobowiązań upadłego.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką jak sama nazwa wskazuje może ogłosić konsument. Dodatkowo konsument ten musi popaść w stan niewypłacalności.  Stan niewypłacalności określamy jako stan podczas którego doszło do utraty zdolności do spłaty swoich bieżących zobowiązań pieniężnych.

Krok pierwszy sporządniej wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Dokumentem, który inicjuje upadłość konsumencką jest odpowiednio przygotowany wniosek na urzędowym formularzu wraz z załącznikami. Powinien on zostać złożony w sądzie rejonowym, w którym znajduje się wydział gospodarczy ds. upadłościowych, właściwym dla miejsca zwykłego pobytu dłużnika. W przypadku trudności z samodzielnym wypełnieniem wniosku możemy wnioskować o pomoc pełnomocnika z urzędu. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł.

Dalsze postępowanie upadłościowe.

Sąd otrzymując nasz wniosek może poprowadzić postepowanie na zasadach ogólnych, dokonać układu na zgromadzeniu wierzycieli lub przeprowadzić uproszczoną upadłość konsumencką.

Postepowanie na zasadach ogólnych stosuje się w przypadki dłużników posiadających znaczny majątek wobec wielu wierzycieli a stan sprawy jest bardzo skompilowany. W trakcie takiego postepowania stosuje się reguł procedowania dotyczące przedsiębiorców.

Natomiast układ na zgromadzeniu wierzycieli stosuje się do dłużników, którzy są w stanie spłacić zobowiązanie ale na lepszych warunkach oraz chcą zachować część swojego majątku.

Uproszczona upadłość konsumencka jest stosowana w przypadku oso, które posiadają jedynie kilku wierzycieli a ich majątek nie posiada ponadprzeciętnej wartości. Ten rodzaj postepowania upadłościowego jest najszybszy a całością postepowania zajmuje się wyznaczony syndyk.

Czynności syndyka

Z dniem ogłoszenia upadłości syndyk ustala i dokonuje szacunku majątku dłużnika. Następnie syndyk dokonuje spłaty zadłużenie pozostałym majątkiem dłużnika. Na tym etapie wierzyciele mają możliwość dokonywania zgłoszeń wierzytelności do syndyka. Na tym etapie dłużnik przestaje być stroną do której wierzyciele zwracają się o spłatę długów oraz zostają umorzone postępowania komornicze.

Jak wygląda oddłużenie?

W przypadku ustanowienia planu spłaty dłużnik zostaje oddłużony po okresie od 3 lat do 7 lat. Okres ten jest uzależniony od stopnia zawinienia w powstaniu niewypłacalności dłużnika.

Istnieje też możliwość automatycznego oddłużenia w przypadku gdy dłużnik jest trwale niezdolny do spłaty zobowiązań.

Jak wynika z powyższego upadłość konsumencka jest przeznaczona dla dłużników, którzy nie są w stanie samodzielnie wyjść z długów. Dlatego też w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji zapraszam do skorzystania z Punktu Nieodpłatnych Porad w Szczekocinach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button