Prawidłowe wypisanie oświadczenia majątkowego

Podczas udzielania pomocy prawnej wielokrotnie spotkałem się z trudnościami prawidłowego wypisania oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Oświadczenie takie jest wypisywane na gotowym urzędowym formularzu.

Kiedy wypisujemy oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania?

Powyższe oświadczenie musimy prawidłowo wypisać, gdy staramy się przed sądem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych oraz gdy wnioskujemy o pełnomocnika z urzędu, którym może być adwokat lub radca prawny.

Jak prawidłowo wypisać oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania?

Poniżej postaram się krok po kroku opisać jak prawidłowo wypełnić oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania tak aby sąd nie wzywała nas do jego uzupełnienia.

W pkt. 1. Oświadczenia musimy wypisać, do którego sądu składamy formularz. O zwolnienie z kosztów sądowych lub wyznaczenia pełnomocnika z urzędu przeważnie składamy oświadczenie do tego samego sądu przed którym toczy się postępowanie.

Następnie w pkt. 2. Oświadczenia podajemy sygnaturę sprawy jeżeli została już nadana. W przypadku gdy staramy się np.: o pełnomocnika z urzędy przed nadaniem sygnaturę sprawy to przekreślamy pole w pkt.2.

W pkt. 3. Oświadczenia podajemy swoje dane, takie jak imię, nazwisko oraz PESEL.

W pkt. 4. Oświadczenia w tabelce podajemy nasz stan rodzinny. W tym przypadku należy podać wszystkie osoby z którymi prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe. Kolejny podajemy ich imię, nazwisko, datę urodzenia oraz rodzaj stosunku łączącego wskazaną osobę z wnioskodawcą. Czyli, jeżeli mieszkamy z synem to wypisujemy jego imię, nazwisko, datę urodzenia a w ostatniej rubryce wpisujemy „syn”.

W pkt. 5. Oświadczenia należy podać nasz cały majątek. Podajemy między innymi nasze wszystkie nieruchomości w tym nieruchomości rolne. Następnie w Oświadczenie podajemy nasze oszczędności, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, np. udziały, polisy inwestycyjne, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, polisolokaty. Jeżeli jesteśmy czyimś wierzycielem to w oświadczeniu także podajemy sumę wierzytelności jakiej dochodzimy. P ostatnim polu dotyczącym majątku należy wypisać inne przedmioty wartościowe (ruchomości) o wartości wyższej niż 5000 zł, np. samochody i inne pojazdy mechaniczne, maszyny, urządzenia elektroniczne, biżuteria, sprzęt RTV i AGD. Jeżeli nie posiadamy na własności którejś części z wymienionego majątku to należy przekreślić rubrykę tak aby sąd nie miał wątpliwości.

W pkt. 6. Oświadczenia wypisujemy dochody i źródła utrzymania wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. W tabeli podajemy imię i nazwisko danej osoby, z jakiego tytułu otrzymuje dochód oraz określamy go kwotowo, najlepiej miesięcznie. Dla przykładu podajemy imię i nazwisko wypisujemy Jan Kowalski, tytuł dochodu wpisujemy umowa o pracę oraz podajemy dochód 2500 zł netto miesięcznie. Oczywiście możemy zamiast umowy o pracę wpisać rentę, emeryturę lub inne dowolne źródło, które przynosi dochód.

W pkt. 7. Oświadczenia musimy podać zgodnie z prawdą nasze zobowiązania iw wydatki stałe jakie ponosimy przez cały rok. Jest to bardzo istotna części całego oświadczenia, ponieważ w tej części wykazujemy przed sądem czy faktycznie przysługuje nam zwolnienie z kosztów sądowych. W tej rubryce podajemy nasze zaciągnięte kredyty, pożyczki, raty leasingowe, alimenty, czynsze najmu, dzierżawy, koszty ponoszone na mieszkanie, opłaty za media, koszty leczenia, rehabilitacji, ubezpieczenia majątku. Najlepiej rozpisać wszelkie nasze wydatki na kwotę miesięczną tak aby można było łatwo ją porównać z naszymi miesięcznymi dochodami.

W pkt.8. Oświadczenia mamy miejsce na wypisanie istotnych danych, które jako wnioskodawca uważamy z istotne. W praktyce można tam opisywać w skrócę swoją sytuacje życiową oraz jej wpływ na nasze finanse. To właśnie w tym pkt. Oświadczenia podajemy dane, których wcześniej nie mogliśmy podać w oświadczenia a są istotne dla naszej sytuacji materialnej.

W pkt. 9. Oświadczenia należy wypisać aktualną datę zgodną z data złożenia Oświadczenia.

W pkt. 10. Oświadczenia składamy nasz podpis.

Powyższe Oświadczenie możemy złożyć w biurze podawczym sądu lub wysłać je listem poleconym na adres sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button