Zasiedzenie

W dzisiejszym artukule zostanie umówiony teamt zasiedzenia ze względu na dużą częstiotliwośc pojawianych się spraw dotyczących tej tematyki. Wielokrotnie podczas udzielania pomocy prawnej w Punkcie Nieopdłatnych Porad Prawnychbw Szczekocinach dokonywałem analizy stanu faktycznego sprawy i w efekcie stwierdzałem, iż rzeczywiście doszło do zasiedzenia nieruchomości.

Czym jest zasiedzenie?

Zgodnie z  kodeksem cywilnym według art. 172

§ 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
 § 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.
 § 3. Nabyć nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 prawo pierwokupu udziału we współwłasności nieruchomości rolnej § 3, przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu przepisów tej ustawy, jeżeli – ustalona zgodnie z przepisami art. 5 dowody potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, zamieszkanie, powierzchnię użytków rolnych i kwalifikacji rolniczych ust. 2 i 3 tej ustawy – powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.

Jak wynika z powyższczego zasiedzenie niewątpliwie jest jednym ze sposobów nabycia własności. Co istotne do nabycia własności dochodzi na skutek upływu czasu i na podstawie przepisów prawa. Aby nabyć własność rzeczy należy tą rzecz używać traktować w taki sam sposób jak właściciel przez określony czas. Ponadto możemy korzystać z rzeczy będącej własnością innej osoby, gdy ta osoba osoba nie jest zainteresowana daną rzeczą.

Przykłady zasiedzenia.

Przykładem zasiedzenia nieruchomośći może być używanie terenu znajdującego się tuż przy naszej nieruchomości. Jeżeli będziemy używali przyległy teren jak właściciel, czyli dokonywali opłat skarbowychdbali o niego nawet poprzez koszenie trawnika to po upływie określonego czasu nabędziemy własność tego terenu w drodze zasiedzenia.

Co można zasiedzieć?

W drodze zasiedzenia możemy nabyć rzeczy ruchome, nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz służebności gruntowe. Zasiedzeić nieruchomośc możemy po upływie 20 lat w przypadku dobrej wiary a po upływie 30 lat dokonujemy zasiedzenia w złej wierze.  Ważne jest aby nasze posiadanie było nieprzerwane przez wyżej wymienione okresy zasiedzenia, dlatego też nie możemy wynająć albo oddać w dzierżawę przedmiotu zasiedzenia.

Czym jest dobra i zła wiara przy zasiedzeniu?

Dobra wiara  polega na świadomości osoby, że przysługuje jej jakieś prawo. Ta świadomość musi być słusznie usprawiedliwiona i będziemy musieli to wykazać przy dokonywaniu zasiedzenia. Dobra wiara w przypadku nabycia nieruchomości skraca czas potrzebny do dokonania zasiedzenia o 10 lat.

Zła wiara zgodnie z doktryną w złej wierze jest ta osoba, która powołując się na prawo lub stosunek prawny wie lub powinna wiedzieć, że one nie istnieją, a ewentualne mylne wyobrażenie tej osoby o ich istnieniu nie jest, jak w przypadku dobrej wiary, usprawiedliwione. W przypadku złej wiary okres niezbędny do zasiedzenia nieruchomości wynosi 30 lat.

Czy możliwe jest zasiedzenie rzeczy ruchomej?

Istnieje mozlieość zasiedzenia rzeczy nieruchomej ale jedynie przez posiadacza w dobrej wierze. Okres potrzebny do dokonania zasiedzenia ruchomości w dobrej wierze wynosi 3 lata. Dobra wiara musi występować przez cały okres dokonywania zasiedzenia a nie tylko w momencie dokonywania zasiedzenia.

Postępowanie przed sądem.

Co do zasady do nabycia prawa własności dochodzi z mocy prawa, jednak musimy zwrócić się do sądu aby ten orzekł czy do zasiedzenia faktycznie doszło. Dlatego tez należy złożyć do właściwego sądu wniosek o stwierdzenia zasiedzenia. W przypadku wniosku o stwierzenie nabycia nieruchomości uiszcza się do sądu opłatę stałą wynoszącą 2000 zł. Dla osób niebędących w stanie ponieść wyżej wymienionej opłaty przewidzanie jest zwolnienie z kosztów sądowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button