Umowa najmu okazjonalnego — jak nie dać się oszukać?

Najem okazjonalny został szczegółowo omówiony w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Po wygaśnięciu umowy, jeśli nie zostanie ona przedłużona – wygasa, a najemca musi opuścić lokal. Najem okazjonalny nie dotyczy lokali, które wchodzą w skład publicznego zasobu nieruchomości.

Umowę najmu okazjonalnego musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do umowy najmu okazjonalnego zgodnie z art 19a ust. 2 załącza się w szczególności:

  1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;
  2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
  3. oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wymienione wyżej załączniki mają na celu ustanowienie gwarancji dla wynajmującego, że po zakończeniu umowy najemca opuści lokal.

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej. Kaucja zabezpieczająca nie może być wyższa niż 12-krotność miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczona według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu.

Najem okazjonalny wymaga wizyty u notariusza, co wiąże się z opłatą. Koszt sporządzenia oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji przez najemcę wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wymaga również zgłoszenia do właściwego Urzędu Skarbowego. Podatek od najmu pokrywa wynajmujący.

Umowa najmu okazjonalnego nie chroni przed eksmisją, w razie jej rozwiązania wynajmujący nie musi zapewniać lokalu zastępczego, nie obowiązuje okres ochronny w związku z czym eksmisja może się odbyć w każdym czasie (jednakże nie dotyczy to kobiet w ciąży i osób małoletnich). Gdy umowa wygaśnie lub zostanie wypowiedziana, najemca ma 7 dni na wyprowadzkę. Jeśli tego nie zrobi wynajmujący może udać się do sądu z wnioskiem o natychmiastową eksmisję lokatora.


Skorzystaj z naszego wsparcia!

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany jest w Urzędzie Miasta w Szczekocinach przy ul. Senatorskiej 2 i świadczy pomoc w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki – 14:00-18:00

wtorki – 13:00-17:00

piątki – 09:00-13:00

Zapisy odbywają się telefonicznie: 32 45 07 122.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa otrzymanych od Powiatu Zawierciańskiego. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button