Nieodpłatne punkty pomocy prawnej w powiecie. Gdzie je znajdziemy?

Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski, działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna oraz  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym 
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby 
o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie  potrzeby, sporządzenie wspólnie 
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się co do zasady w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty: telefonicznie – centralny numer w powiecie zawierciańskim 32 45 07 122 lub osobiście – pok. 210, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania porad. Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć ż do złożenia  staroście pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.). Oświadczenie składa się przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  w formie papierowej lub elektronicznej, 
za pośrednictwem:

 • faksu  32 67 219 71 , lub
 • na adres e-mail: sod@zawiercie.powiat.pl, lub
 • poczty na adres Starostwo Powiatowe ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

z opisem „Nieodpłatna Pomoc Prawna”, lub

 • kancelarii Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosowej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście dostępnej pod adresem: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/14529342.

Osoba uprawniona może wyrazić anonimowo opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim na specjalnym druku udostępnianym przez osoby udzielające porady – Karta Pomocy część B. 

Informacje dotyczące systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej znajdują się pod adresem:  https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/ w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

FUNKCJONOWANIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO W SYTUACJI OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zawierciańskiego nie prowadzą dyżurów stacjonarnych.

W celu skorzystania z telefonicznej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu: 32 45 07 122 w celu ustalenia terminu porady, rejestracja w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu: 

poniedziałek: 7.00 – 16.00, wtorek – czwartek: 7.00 – 15.00, piątek: 7.00 – 14.00.

Istnieje możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod  numerem telefonu: 32 45 07 122, na adres email: sod@zawiercie.powiat.pl, lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział Organizacyjny, ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie.

LISTA     JEDNOSTEK     NIEODPŁATNEGO     PORADNICTWAZe względu na ogłoszony stan epidemii SARS-CoV-2 zmianie mogły ulec zasady funkcjonowania jednostek ujętych w Liście.
JEDNOSTKAADRESTELEFONstrona internetowaadres poczty elektronicznejGODZINY PRZYJMOWANIAZAKRES PORADNICTWA/ KRYTERIUM DOSTĘPU


PRAWO KONSUMENCKIE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

22 55 60 800uokik@uokik.gov.plwww.uokik.gov.plporady@dlakonsumentow.plinfolinia: 22 290 88 16
801 440 220

poniedziałek –piątek 8:15 – 16:15

Kształtowanie polityki antymonopolowej polityki ochrony konsumentów oraz opiniowanie projektów pomocy publicznej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

ul. Brata Alberta 4 
40-951 Katowice

32 35 68 100sekretariat@katowice.wiih.gov.plwww.katowice.wiih.gov.pl
Infolinia Konsumencka –  
801 440 220

poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30wtorek 7.30-17.00

Kontrola ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie

32 45 071 49 rzecznikkonsumenta@zawiercie.
powiat.pl

poniedziałek 7.00-16.00
wtorek – środa 7.00-15.00
piątek 7.00-14.00
zapewnianie konsumentom bezpłatnego poradnictwa
i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony praw konsumentów,współdziałanie z organizacjami, 
do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów 
i z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów,udzielanie obywatelom pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów także w innych formach.


PSYCHOLOGICZNE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Parkowa 242-400 Zawiercie

32 67 223 83poradniapsychped@wp.pl

poniedziałek – czwartek 8.00 – 18.00piątek 8.00 – 16.00czwartki orzecznicze 8.00-15.00

Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna dzieciom i młodzieży we współdziałaniu 
z rodziną oraz innymi placówkami oświatowo – edukacyjnymi, służbą zdrowia i innymi instytucjami samorządowymi.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Piłsudskiego 8042-400 Zawiercie

32 67 220 11 wew.12132 67 220 12 wew.12132 67 220 13 wew.121

poniedziałek 7.00-20.00
wtorek 7.00-18.00środa 7.00-18.30czwartek 7.00 -17.30
piątek 7.00-13.15

Pomoc osobom z problemem natury psychicznej.

Punkt konsultacyjny świadczący poradnictwo psychologiczne. (Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach)
ul. Żarecka 59  42-421 Włodowice34 31 530 49
Dyżur psychologa – zapisy indywidualne

Pomoc psychologiczna; mieszkańcy gminy potrzebujący wsparcia psychologicznego.

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego(zlecenie NFZ)Fundacja ITAKA

skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

Infolinia:800 70 2222 
www.liniawsparcia.pl porady@liniawsparcia.pl

całodobowo

Dla osób  będących w kryzysie psychicznym. (Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze.)
Świetlica socjoterapeutyczna.  Szkoła Podstawowaw Kroczycach
ul. Sienkiewicza 742-425 Kroczyce34 31 531 89spkroczyce@gazeta.plw zależności od potrzeb – dwa razy 
w miesiącu.


Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych 
i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.


Świetlica socjoterapeutyczna. Szkoła Podstawowaw Pradłach

Pradła, ul. Batalionów Chłopskich 14
42 – 425 Kroczyce


34 31 521 07 sppradla@gazeta.pl 


w zależności od potrzeb – dwa razy 
w miesiącu.


Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych 
i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.


PEDAGOGICZNE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Parkowa 242-400 Zawiercie

32 67 223 83poradniapsychped@wp.pl

poniedziałek – czwartek: 8.00 – 18.00piąte: 8.00 – 16.00czwartki orzecznicze 8.00-15.00

Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna dzieciom i młodzieży we współdziałaniu 
z rodziną oraz innymi placówkami oświatowo – edukacyjnymi, służbą zdrowia i innymi instytucjami samorządowymi.


Świetlica socjoterapeutyczna.  Szkoła Podstawowaw Kroczycach


ul. Sienkiewicza 742-425 Kroczyce


34 31 531 89spkroczyce@gazeta.pl


w zależności od potrzeb -dwa razy 
w miesiącu.


Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych 
i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.


Świetlica socjoterapeutyczna. Szkoła Podstawowaw Pradłach

Pradła, ul. Batalionów Chłopskich 14
42 – 425 Kroczyce


34 31 521 07 sppradla@gazeta.pl 


w zależności od potrzeb -dwa razy 
w miesiącu.


Poradnictwo specjalisty ds. psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej w zakresie udzielania porad pedagogicznych
i psychologicznych dla dzieci i rodziców, prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, udzielania  porad dla osób będących w kryzysie psychologicznym.


POMOC SPOŁECZNA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Daszyńskiego 4
42-400 Zawiercie
32  67 107 48 do 50sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl
http://www.pcpr.zawiercie.
powiat.pl całodobowy – 
603 672 399
W sytuacji kryzysowej (interwencyjnej) całodobowy
nr telefonu jest udostępniony 
dla służb m.in. policji i ośrodków pomocy społecznej: 512 841 404


poniedziałek: 7.00 – 16.00
wtorek-czwartek: 7.00 – 15.00
piątek: 7.00 – 14.00
Radca prawny przyjmuje:
wtorek 15.00  17.00, 
udziela informacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty tel. 32  67 107 48
Pomoc psychologiczna:
poniedziałek 15.30 – 18.30 
środa 16.00 – 19.00 
oraz co drugi piątek miesiąca 
w godzinach 15.30 – 18.30,
po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.
zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych , przeciwdziałania przemocy w rodzinie.zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.nadzór nad działalnością  pieczy zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz domu pomocy społecznej.
pomoc psychologiczna, 
w tym psychoterapia kryzysu,pomoc socjalna,pomoc prawna,działania interwencyjne
w sytuacji zagrożenia zdrowia i/lub życia, 
w tym w środowisku,Mieszkanie Hostelowe – miejsce tymczasowego schronienia w sytuacji kryzysowej, gwarantujące całodobowy pobyt i poradnictwo specjalistyczne.Problemy, w jakich można uzyskać pomoc: przemoc domowa, nadużycia seksualne, przeżycia traumatyczne, zagrożenie samobójstwem, konflikty rodzinne, problemy wychowawcze, zdarzenia losowe, m.in. wypadki, katastrofy, kryzysy rozwojowe, utraty okołoporodowe, inne sytuacje kryzysowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Senatorska 2
42-436 Pilica

32 67 16 126ops@opspilica.plwww.opspilica.pl

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 2642-421 Włodowice

34 31 530 4934 31 561 66www.gopswlodowice.plgops@gopswlodowice.pl

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie; mieszkańcy gminy.
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Pocztowa 14 
42-450 Łazy

32 67 295 7132 67 291 76pomoc@opslazy.pl
www.opslazy.pl

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Chopina 142-480 Poręba

32 67 720 33mopsporeba@poczta.fm
poreba.naszops.pl

poniedziałek 7.30-16.30wtorek – czwartek 7.30-15.30piątek 7.30-14.30

Poradnictwo rodzinne dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z zakresu pomocy społecznej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Batalionów 
Chłopskich 2942-425 Kroczyce

34 315 215 0 do 5
gops@kroczyce.pl
www.gopskroczyce.pl

poniedziałek – piątek 7.30-15.30


Pomoc społeczna dla osób będących 
w trudnych sytuacjach życiowych 
oraz materialnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Irządze 127a42-446 Irządze

34 35 431 92
gops@irzadze.pl
www.gops.irządze.pl

poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Poradnictwo rodzinne,  poradnictwo z zakresu pomocy społecznej 
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Wolności 42
42-440 Ogrodzieniec
32 67 335 26
32 67 003 64
32 67 09 735ops@ogrodzieniec.pl
www.ops.ogrodzieniec.pl
poniedziałek  8.00-16.00
wtorek – piątek  7.30-15.30
Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Piłsudskiego 4742-400 Zawiercie

32 67 221 3432 67 277 01mops@mopszawiercie.pl
www.mopszawiercie.pl


poniedziałek8:00–16:00wtorek-piątek7:00–15:00
Konsultacje prawne:poniedziałek 12.00 – 15.00
piątek 8.00 – 11.00po wcześniejszym zarejestrowaniu wniosku w dzienniku konsultacji prawnych w Sekcji ds. Pomocy Instytucjonalnych oraz Obsługi Klienta Pomocy Społecznej MOPS w Zawierciu (pokój 102, I p.) i ustaleniu terminu spotkania z prawnikiem.

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Przemysłowa 2
42-445 Szczekociny

34 35 570 13www.szczekociny.naszops.plops@szczekociny.pl

poniedziałek-środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-16.00
piątek 7.00-14.00

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Krakowska 3442-439 Żarnowiec

32 6449-320 wew. 118opszarnowiec@poczta.onet.pl
www.ops.zarnowiec.pl

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

Poradnictwo w zakresie pomocy społecznej.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ


Punkt konsultacyjny świadczący poradnictwo na rzecz osób uzależnionych od alkoholu


ul. Żarnowiecka 46A42-436 Pilica


32 67 351 04


Porady prawne:
pierwszy wtorek miesiąca 14.00-16.00
Porady i konsultacje psychologiczne: 
pierwszy wtorek miesiąca 15.00-17.00


Poradnictwo w zakresie 
choroby alkoholowej, możliwościach  leczenia osób uzależnionych oraz pomoc 
prawna i doradcza dla rodzin.

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

ul. Krakowska 2642-421 Włodowice

34 31 530 01 wew. 110urzad@wlodowice.pl

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

Poradnictwo w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych; mieszkańcy gminy – osoby zagrożone uzależnieniem, uzależnione oraz członkowie ich rodzin.

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

ul. Traugutta 15
42-450 Łazy

32 67 294 22

kontakt telefoniczny

Poradnictwo w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych.


Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych


ul. Dworcowa 142-480 Poręba


32 67 713 55www.umporeba.plsekretariat@umporeba.pl


poniedziałek – wtorek: 7.30-16.30
środa – czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-13.30


Poradnictwo w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Irządze 12442-426 Irządze

34 35 430 09

poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Poradnictwo psychologiczne, konsultacje z mediatorem, poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych używek niedozwolonych.

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

ul. Batalionów 
Chłopskich 2942-425 Kroczyce
34 315 21 50
34 315 21 51 
34 315 21 52 
34 315 21 53 
34 315 21 54

poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Dyżur przy telefonie zaufania:
poniedziałek 15.30-17.30

Rozwiazywanie problemów alkoholowych 
i innych uzależnień a w szczególności zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych.

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

ul. Krakowska 3442-439 Żarnowiec

32 64 491 8832 64 493 04

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

Poradnictwo w sprawach rozwiazywania problemów alkoholowych i innych uzależnień. Udzielanie porad osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom.

Punkt rozwiazywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.
Pl. Wolności 4242-440 Ogrodzieniec32 67 09 703
drugi wtorek miesiąca 14.00-16.00
Poradnictwo w zakresie rozwiazywania problemów uzależnień.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

ul. Chopina 142-480 Poręba

32 67 720 33mopsporeba@poczta.fm

sobota 11.30-14.30

Poradnictwo w zakresie rozwiazywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, leczeniem choroby alkoholowej.
Punkt konsultacyjny dla osób i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób uzależnionych od alkoholu
ul. Batalionów 
Chłopskich 3342-425 Kroczyce 

 czwartek 11.00-14.00

Poradnictwo w sprawach rozwiazywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.
Poradnia Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Współuzależnieńul. Piłsudskiego 8042-400 Zawiercie32 67 220 11 wew.12132 67 220 12 wew.12132 67 220 13 wew.121poniedziałek 13.00-20.00
wtorek 7.00-14.35środa 12.25-20.00czwartek 7.00-14.35
piątek 7.00-14.35
Poradnictwo w sprawach rozwiazywania problemów alkoholowych i współuzależnień.
RODZINNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 


 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Daszyńskiego 4
42-400 Zawiercie

32  67 107 48 do 50sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl
http://www.pcpr.zawiercie.
powiat.pl 
całodobowy – 
603 672 399
W sytuacji kryzysowej (interwencyjnej) całodobowy
nr telefonu jest udostępniony 
dla służb m.in. policji i ośrodków pomocy społecznej: 512 841 404

poniedziałek: 7.00 – 16.00
wtorek-czwartek: 7.00 – 15.00
piątek: 7.00 – 14.00

Radca prawny przyjmuje:
wtorek 15.00  17.00, 
udziela informacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty tel. 32  67 107 48
Pomoc psychologiczna:
poniedziałek 15.30 – 18.30 
środa 16.00 – 19.00 
oraz co drugi piątek miesiąca 
w godzinach 15.30 – 18.30,
po uprzednim ustaleniu terminu wizyty.

zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych , przeciwdziałania przemocy w rodzinie.zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.nadzór nad działalnością  pieczy zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz domu pomocy społecznej.pomoc psychologiczna, 
w tym psychoterapia kryzysu,pomoc socjalna,pomoc prawna,działania interwencyjne
w sytuacji zagrożenia zdrowia i/lub życia, w tym w środowisku,Mieszkanie Hostelowe – miejsce tymczasowego schronienia w sytuacji kryzysowej, gwarantujące całodobowy pobyt i poradnictwo specjalistyczne.Problemy, w jakich można uzyskać pomoc: przemoc domowa, nadużycia seksualne, przeżycia traumatyczne, zagrożenie samobójstwem, konflikty rodzinne, problemy wychowawcze, zdarzenia losowe, m.in. wypadki, katastrofy, kryzysy rozwojowe, utraty okołoporodowe, inne sytuacje kryzysowe.
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie„NIEBIESKA LINIA”Al. Jerozolimskie 15502-326 WarszawaTelefon dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie: 800 12 00 02
Telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50

niebieskalinia@niebieskalinia.info
SKYPE – dyżur w języku migowym: pogotowie.niebieska.linia
całodobowo, w tym:dyżur prawny środa 18.00-22.00
poniedziałek-wtorek 17.00-21.00

poniedziałek 13.00-15.00
Oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy
ul. Batalionów 
Chłopskich 2942-425 Kroczyce

34 315 215 0 do 5

poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Pomoc psychologiczna, wsparcie, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej.
Zespół Interdyscyplinarnyprzy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Chopina 142-480 Poręba

32 67 720 33mopsporeba@poczta.fm

Wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy domowej.
Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ul. Krakowska 34
42-439 Żarnowiec


poniedziałek – piątek 7.00-15.00


Poradnictwo w sprawach przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny we Włodowicachul. Krakowska 26
42-421 Włodowice
34 315 30 49
34 315 61 60
gops@gopswlodowice.pl
www.gopswlodowice.pl
poniedziałek – piątek 7.00-15.00Wsparcie rodzin, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej; mieszkańcy gminy – osoby doznające przemocy, osoby stosujące przemoc.
Fundacja Centrum Praw Kobietul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa
 22 622 25 17sekretariat@cpk.org.pl 
cpk.org.pl
asysty@cpk.org.pl 
(sprawy sądowe)
warsztaty_szkolenia@cpk.org.pl
(zapisy na warsztaty oraz szkolenia)
porady.prawne@cpk.org.pl 
(porady prawne)
porady.psychologiczne@cpk.org.pl 
(porady psychologiczne)
poniedziałek – piątek 9.00-17.00czwartek 10.00 – 16.00
Działalność na rzecz przeciwdziałania wszelkim formom przemocy 
i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym między innymi poprzez udzielanie pomocy prawnej, pomoc psychologiczna, pomoc socjalną, aktywizację zawodową, asysty, bezpieczne schronienie, dyżur policjanta.
INTERWENCJA KRYZYSOWA
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa


Centralne Zarządzanie Kryzysowe
ul. Rakowiecka 2A00-993 Warszawacałodobowy dyżur:
22  361 69 00
785 700 177
poczta@rcb.gov.pl dyzurny@rcb.gov.pl
http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/
całodobowo Monitorowanie bezpieczeństwa.
Świadek zagrożenia kryzysowego Osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego.
Punkt konsultacji w sytuacjach kryzysowychul. Batalionów 
Chłopskich 2942-425 Kroczyce
34 315 215 0 do 5wtorek 9.00-13.00Punkt konsultacyjny dla osób poszukujących informacji na temat zarzadzania kryzysowego i świadków zagrożenia kryzysowego.
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
32 757 33 60
32 757 33 01
wup@wup-katowice.pl
kawu@praca.gov.pl
https://wupkatowice.praca.gov.pl

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy, 
dla pracodawców i przedsiębiorców.

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Parkowa 242-400 Zawiercie

32 672 11 79 
32 672 43 96
kazw@praca.gov.pl
https://zawiercie.praca.gov.pl

poniedziałek 7.00 – 15.30
wtorek-czwartek 7.00 – 14.30
piątek 7.00 – 14.30

Poradnictwo dla osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy, pośrednictwo zawodowe, świadczenia pieniężne.

Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Infolinia


22 19 524
22 540 99 11    
www.zielonalinia.gov.pl kontakt@zielonalinia.gov.pl        

poniedziałek-piątek 8.00-18.00

Informacje o usługach urzędów pracy, 
z których mogą korzystać:- zarejestrowani, -poszukujący pracy,- pracodawcy.
DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

www.pokrzywdzeni.gov.pl
funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i ich bliskich.

Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH

ul. Piłsudskiego 8042-400 Zawiercie(budynek Przychodni Rejonowo –Specjalistycznej)

Całodobowy
730 876 600

wtorek 9.00-15.00piątek 9.00-15.00

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i ich bliskich.

Częstochowskie Stowarzyszenie „ETOH”

al. Pokoju 12Częstochowa

730 876 600 
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

poniedziałek 12.00 – 20.00
wtorek, czwartek, piątek 8.00 – 16.00
środa 9.00 – 17.00
sobota 9.00 – 14.00

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i ich bliskich.

Częstochowskie Stowarzyszenie „ETOH

ul. Kazimierza Pułaskiego 7Myszków(budynek MOPS)

730 876 600 
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

poniedziałek 9.00 – 15.00
czwartek 9.00 – 15.00

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i ich bliskich.


Instytut Pracyi Edukacji


ul. Siemińskiego 22Gliwice,


579 519 688 
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu


poniedziałek-czwartek 10.00 – 18.00
piątek 12.00 – 20.00
sobota 10.00 – 15.00


Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i ich bliskich.


Instytut Pracyi Edukacji


ul. Wolności 191Zabrze


579 519 688 
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu


wtorek 17.30 – 19.30
piątek 15.30 – 19.30
sobota 9.00 – 13.00


Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i ich bliskich.


Fundacja „Jesteśmy dla was”


ul. Dudy Gracza 6Katowice


690 467 178 
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu


poniedziałek-środa 8.00 – 15.00
czwartek 13.00 – 20.00
piątek 8.00 – 15.00
sobota 9.00 – 14.00


Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i ich bliskich.


Fundacja „Jesteśmy dla was”


ul. B. Chrobrego 17Chorzów


690 467 178 
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu


poniedziałek 8.00 – 12.00
środa 8.00 – 12.00


Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i ich bliskich.

Fundacja Rozwoju „Patria”

ul. Kościelna 16Sosnowiec

781 062 781  
781 316 781 
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu

poniedziałek, czwartek, piątek 8.00-15.00
wtorek 13.00-20.00
środa 11.00-18.00
sobota 9.00-13.00

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i ich bliskich.


Fundacja Rozwoju „Patria”


ul. Sączewskiego 27/7Będzin


781 316 781 
dyżur całodobowy 7 dni w tygodniu


sobota 9.00-13.00


Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i ich bliskich.

Fundacja Rozwoju „Patria”

ul. Św. Król. Jadwigi 15Dąbrowa Górnicza

781 316 781
dyżur całodobowy

Sobota 9.00-13.00

Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i ich bliskich.
PRAWA PACJENTA

Narodowy Fundusz ZdrowiaŚląski Oddział Wojewódzki NFZSekcja Obsługi Ubezpieczonych – Śląski NFZ

ul. Grójecka 18602-390 Warszawa


ul. Kossutha 13, 
40-844 Katowice
ul. Towarowa 2242-400 Zawiercie

22 572 60 00800 190 590 – infoliniainfolinia@nfz.gov.pl
www.nfz.gov.pl
 32 735 15 00
800 190 590
www.nfz-katowice.plkancelaria@nfz-katowice.pl


32 677 33 07
32 677 33 50
32 735 16 00

poniedziałek – piątek 8.00-16.00
Sekcja Obsługi Ubezpieczonych:
wtorek 8:00 – 18:00
poniedziałek – piątek 8.00-16.00

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Finansowanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez świadczeniodawców posiadających tzw. kontrakty 
na wykonywanie usług zdrowotnych 
na rzecz osób ubezpieczonych w funduszu.
Osoby objęte ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym.

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:- prawa pacjenta,-leczenie w kraju i poza granicami, -kolejki do świadczeń.


– Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ),- Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,- zaopatrzenie w środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,- weryfikacji ubezpieczenia.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta


Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Centrum Psychiatrii im. dr Krzysztofa Czumy w Katowicachul. Korczaka 27
40-340 KatowiceSPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicachim. sierżanta Grzegorza Załogi
ul. Bartosza Głowackiego 10
40-052 Katowice

22 532  82  50kancelaria@rpp.gov.plwww.bpp.gov.pl800 190 59032 43-86-171 wew. 371


698 493 986

poniedziałek 9.00-18.00wtorek – piątek 9.00-15.00

środa 8:00 – 16:00

poniedziałek 12:40 – 15:30

Działania na rzecz ochrony praw pacjentów, zapewniających trwały wzrost stopnia przestrzegania praw pacjentów 
w Polsce.
Pomoc w ochronie praw pacjenta 
z zaburzeniami psychicznymi.

Pełnomocnik rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa KORESPONDENCJAul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

22 461 60 00801 801 015 
www.niepelnosprawni.gov.plsekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Ochrona praw osób niepełnosprawnych.
Porady dla osób niepełnosprawnych, ich rodziny oraz organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rzecznik Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa

22 583 66 00 rpd@brpd.gov.pl
brpd.gov.pl
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
800 12 12 12

poniedziałek – piątek 8.15-16.15


poniedziałek-piątek 8.15-20.00dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, 
a doradcy oddzwonią.

Działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, 
z poszanowaniem jego godności 
i podmiotowości (art. 3 ustawy 
o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania.
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Zawierciu

ul. Blanowska 242-400 Zawiercie

22 560 16 00

poniedziałek – piątek 8.00-15.00

Realizacja zadań z zakresu Ubezpieczeń społecznych –  świadczeń gwarantowanych przez państwo związane z osiągnięciem odpowiedniego wieku (emerytalnego), niezdolnością do pracy, chorobą lub macierzyństwem a także z wypadkami przy pracy.

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

22 667 10 0022 560 16 00 

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-cot@zus.pl

poniedziałek-piątek 07.00 – 18.00

Zakres informacji:- pomoc techniczna,- składki,- renty,- emerytury.
Adresaci porad:- ubezpieczeni,- płatnicy,- lekarze.
PRAWO PODATKOWE


Krajowa Informacja Skarbowa


Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Urząd Skarbowy w Zawierciuul. Damrota 25
40-022 Katowice


ul. Leśna 8
42-400 Zawiercie


Infolinia:801 055 05522 330 0330www.kip.gov.pl
32 207-60-00kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl


32 672-27-05
32 74-49-315sekretariat.us.zawiercie@mf.gov.plhttp://www.slaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-zawierciu


poniedziałek-piątek 7.00-18.00
poniedziałek-piątek 7.00-18.00

poniedziałek 7:00-18:00
wtorek – piątek 7:00 -15:00


Administracja podatkowa to organy 
i instytucje zajmujące się rejestracją podatników, wymiarem, kontrolą i poborem, 
a także egzekucją zobowiązań podatkowych, prowadzeniem dochodzeń 
w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 
PRAWO FINANSOWE

Rzecznik Finansowy

al. Jerozolimskie 8702-001 Warszawa

22 33 373 25 – ws. banków 
i innych podmiotów rynku kapitałowego:poniedziałek-środa 8.00-16.00czwartek-piątek 8.00-13.00
22 33 373 26 – ws. OFE i innych form oszczędzania emerytalnego:poniedziałek – piątek 11.00-15.00
22 33 373 28 – ws. ubezpieczeń:poniedziałek – piątek 8.00-18.00
www.rf.gov.plporady@rf.gov.pl – czas oczekiwania na odpowiedź 
e-mailową ok. 2 tygodni

sprawy  dotyczące banków 
i innych podmiotów rynku kapitałowego:poniedziałek-środa 8.00-16.00czwartek-piątek 8.00-13.00
sprawy  dotyczące. OFE i innych form oszczędzania emerytalnego:poniedziałek – piątek 11.00-15.00
sprawy  dotyczące ubezpieczeń:poniedziałek – piątek 8.00-18.00

Wspieranie klientów w sporach 
z podmiotami rynku finansowego, poprzez min. poradnictwo, interwencje,  postępowania polubowne, wsparcie w trakcie postępowania sądowego.
PRAWO PRACY
Państwowa Inspekcja PracyGłówny Inspektorat PracyOkręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Okręgowy Inspektorat Pracy w KatowicachOddział w Zawierciu
ul. Barska 28/30 
02-315 Warszawaul. Owocowa 6-6a
40 -158 Katowiceul. 11 Listopada 2
42-400 Zawiercie
22 391 82 15kancelaria@gip.pip.gov.plNieodpłatne porady prawne 
w zakresie prawa pracy: poniedziałek-piątek  9.00-15.00
801 002 006
459 599 000
31 604 12 08
32 670 83 94
zawiercie@katowice.pip.gov.pl
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
poniedziałek – piątek 07.30-15:30

Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.
PORADY PRAWNE
Urząd Gminy w Irządzach 42-446 Irządze 12434 354 30 09Czwartek 7.30 – 15.30Konsultacje z radcą prawnym.
INNE
Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Pełnomocnika Terenowego RPOw Katowicach
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa


ul. Jagiellońska 25, 
40-032 Katowice
800 676 676www.rpo.gov.plbiurorzecznika@brpo.gov.pl

32 72 868 00
www.rpo.gov.pl/pl/content/biuro-pełnomocnika-terenowego-w-katowicach
poniedziałki 10.00 – 18.00
wtorek – piątek 8.00 – 16.00


poniedziałek 9.00 – 15.00
środa 9.00 – 15.00
piątek 9.00 – 15.00
wtorek 10.00 – 17.00
interwencje u władz 
w pojedynczych sprawach
,pomoc w sądzie,interwencje w sprawie zmiany przepisów,interwencja w Trybunale Konstytucyjnym,interwencja w sprawie więźniów,przedstawianie spraw obywateli 
w mediach
,zapobieganie torturom 
i okrucieństwu wobec, pozbawionych wolności.
PUNKTY   NIEODPŁATNEJ   POMOCY   PRAWNEJ   ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGONA   TERENIE   POWIATU   ZAWIERCIAŃSKIEGO
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatówUrząd Miejski 
w Zawierciu
ul. Leśna 242-400 Zawiercie
Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 450 71 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego 
w Zawierciu 
poniedziałek-piątek 8.00-12.00Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,nieodpłatną mediację sporządzenie projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, 
w razie  potrzeby, sporządzenie wspólnie 
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady 
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa ObywatelskiegoWjazd od strony ul. Kościelnej,tel.  32 644 91 14Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, 
ul. Rynek 942-439 Żarnowiec
Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 450 71 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego 
w Zawierciu 
poniedziałek-piątek 7.30-11.30
Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”Urząd Gminy Włodowice, 
ul. Krakowska 2642-421 Włodowice
Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 450 71 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego 
w Zawierciu
poniedziałek-piątek 12.00-16.00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”tel.Urząd Miasta i Gminy Szczekociny 
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny
Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 450 71 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego 
w Zawierciu 
poniedziałek, środa , czwartek 14.00 – 18.00
wtorek 13.00-17.00
piątek 9.00-13.00
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnychUrząd Gminy, 
ul. Żarnowiecka 46A
42-436 Pilica
Umawianie wizyt -centralny numer w powiecie: 32 450 71 22 czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego 
w Zawierciu
poniedziałek, czwartek 8.00-12.00
wtorek, środa, piątek 10.00-14.00

Materiał finansowany ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button